Pierwszym punktem obchodów była konferencja „Agencja Rynku rolnego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, w której udział wzięli profesorowie: Andrzej Kowalski, Andrzej Czyżewski, Stanisław Stańko, Stanisław Kowalczyk i Jerzy Wilkin. Ich wystąpienia dotyczyły Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście sytuacji na rynkach rolnych w Polsce, perspektyw produkcji rolniczej w Polsce oraz roli, jaką ma do spełnienia Agencja Rynku Rolnego.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny pt. WPR a zmiany na rynkach rolnych, w którym zabrali głos Lars Hoelgaard – Zastępca Dyrektora Generalnego DG AGRI Komisji Europejskiej, Jarosław Pietras – Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady UE, Czesław Siekierski – Poseł Parlamentu Europejskiego, Andrzej Babuchowski – Radca-Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, prof. Andrzej Kowalski – Dyrektor IERiGŻ-PIB, a także Prezes ARR Władysław Łukasik.

Drugą część obchodów otworzył Prezes ARR, poświęcając swoje wystąpienie historii, teraźniejszości i perspektywom ARR. Zebrani goście obejrzeli przygotowany specjalnie na tę uroczystość film o Agencji. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie listu Prezydenta RP przez Ministra Dariusza Młotkiewicza oraz odczytanie postanowienia prezydenta RP ws. odznaczeń prezydenckich „Za Długoletnią Służbę” dla 5 pracowników ARR.

Minister Sawicki oraz Prezes ARR W. Łukasik odznaczyli 28 pracowników odznaczeniem resortowym „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Prezes ARR wręczył także medale wybite z okazji 20-lecia ARR przedstawicielom instytucji współpracujących z Agencją. Prezes Władysław Łukasik odebrał także rozszerzoną certyfikację ISO, obejmującą wszystkie komórki centrali oraz oddziały terenowe ARR. Na ręce Prezesa zostały również złożone listy gratulacyjne od wielu instytucji i organizacji.

Na zakończenie zabrali głos przedstawiciele zagranicznych agencji płatniczych zaproszonych na uroczystość. Przemówienia wygłosili także Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Henryk Smolarz – Prezes KRUS, Waldemar Broś – Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Konferencję uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz występ stołecznego kwartetu wiolonczelistów.

Źródło: ARR/farmer.pl