Inicjatorem tej idei jest Koalicja Klimatyczna. Przygotowany przez tę organizację raport „Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski” jednoznacznie pokazuje, że skutki zmiany klimatu i wiele związanych z tym zjawisk klimatycznych i pogodowych, które oddziałują na produkcję żywności, już dziś prowadzą do destabilizacji rynków rolnych.

- Jeżeli nie będziemy szybko i skutecznie zmierzać do osiągnięcia neutralności klimatycznej i ograniczenia zmiany klimatu, zasięg jej oddziaływania będzie dramatycznie wzrastać potęgując zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego w skali globalnej i krajowej – uważa współautor raportu, dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW.

Resort rolnictwa dostrzega konieczność silniejszego uwzględniania zagadnienia zmiany klimatu w polityce rolnej. Jak informowała w czasie spotkania Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w ministerstwie, już obecnie są wdrażane instrumenty, które mają wspierać redukcję emisji GHG z rolnictwa oraz jego adaptacje do zachodzących zmian. Większa ilość instrumentów zostanie zaproponowana w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego założenia będą prezentowane przez MRiRW na początku 2021 r. Dyrektor Dobrzyńska poleciła też lekturę publikacji o zarządzaniu wodą w rolnictwie, przygotowaną w resorcie rolnictwa.

Poseł Anita Sowińska podkreśliła w czasie inauguracji platformy, że warto rozważyć propozycje wprowadzenia płatności dla rolników za magazynowanie wody (także poprzez retencję gruntową), a w przypadku zapobiegania suszy najważniejsze są stosowne rozwiązania prawne i finansowe. W jej ocenie powinno być bardziej wspierane zalesianie słabych gleb w naszym kraju.

Justyna Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi zwróciła uwagę, że brak jest spójnej wizji polskiego rolnictwa i polskiej wsi – jakie ono ma być. W jej ocenie, konieczne jest wypracowanie takiego modelu i drogi rozwoju, które będą następnie jednoznacznie wspierane. Zdaniem ekspertki Fundacji, zagadnień rolnictwa nie można rozważać bez uwzględniania kontekstu rozwoju wsi i terenów wiejskich. W czasie spotkania wskazała, że inwestorzy wielkich ferm bez trudu obchodzą przepisy prawne i nie ma woli egzekwowania przepisów środowiskowych w odniesieniu do nich. Jako przykład wskazała budowę dużej fermy w Nasielsku.

Justyna Zwolińska z Koalicji Żywa Ziemia, zwróciła uwagę na konieczność uzależnienia płatności rolno – środowiskowych od efektów osiąganych przez rolników. Wskazała na potrzebę przygotowania strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego. Postulowała też, aby MRiRW bardziej niż dotychczas uwzględniało opinię strony społecznej przy tworzeniu polityki rolnej oraz wskazała na konieczność monitorowania przepisów, których wprowadzanie utrudnia prośrodowiskowe działania rolników.

Poseł Gabriela Lenartowicz zwróciła uwagę na powiązanie rolnictwa z leśnictwem, co jest istotne zwłaszcza w kontekście przejęcia zagadnień gospodarki leśnej przez MRiRW. W jej opinii ważną kwestią jest bilansowanie emisji przez działania mające na celu zwiększanie pochłaniania węgla przez gleby – co reguluje m.in. rozporządzenie UE. Polska planowała wzmacniać pochłanianie przez lasy, ale niezbędne są podobne działania w rolnictwie.

Poseł Dorota Niedziela wskazała natomiast na potrzebę edukacji nie tylko rolników (w zakresie wagi kwestii środowiskowych), ale także społeczeństwa co do roli rolnictwa i potrzeby jego „ekologizacji”. W jej opinii konieczne jest wymyślenie nowego pojęcia na takie rolnictwo, które nie będzie budzić wśród odbiorców negatywnych konotacji. Ze względu na bardzo zróżnicowaną strukturę gospodarstw rolnych w Polsce instrumenty polityki klimatycznej powinny być tak proponowane, aby miały one zastosowanie do różnych grup (niektóre do małych gospodarstw, a inne do wielkich ferm) – uważa Pani Poseł.

Małgorzata Szadkowska, prezes Compassion Polska wskazała na istotny problem dobrostanu zwierząt i trudności związane z jego poprawą, wobec niechętnej reakcji części producentów rolnych wobec nowych, progresywnych rozwiązań. Zastanawiała się także, w jaki sposób przekazywać informację o wpływie wielkich ferm hodowlanych na środowisko i na jakość życia, aby poparcie dla nich spadało.

Robert Nowak z KRiR zadeklarował zainteresowanie przedstawicieli Izb tematyką wpływu zmiany klimatu na rolnictwo i wskazał, że należy unikać w przekazie wskazywania, że obserwowane obecnie zmiany są winą rolników. W jego ocenie, to zostało spowodowane działalnością innych sektorów. Zaznaczył także, że potrzebne jest podejście regionalne i dostosowane do wielkości gospodarstwa, jego intensywności i rodzaju produkcji. Ważna jest trwałość rozwiązań, aby nie było tak, że decyzje, które dziś podejmuje rolnik, bo są dla niego opłacalne (lub rekomendowane) przynosiły mu straty w późniejszym okresie.

Agnieszka Makowska z Koalicji Żywa Ziemia wspomniała o konieczności zmiany sposobu komunikowania kwestii środowiskowych i klimatycznych tak, aby nie „straszyły” one rolników, jak to ma obecnie miejsce. Również jej zdaniem, niezwykle ważna jest edukacja – ale także trzeba zastanowić się jak uczyć, aby przyszli rolnicy podejmowali dobre decyzje, a model proklimatycznego rolnictwa był wspierany społecznie. 

Marcin Tischer z ProVeg Polska zaznaczył, że w rozmowie o wpływie rolnictwa na zmiany klimatu nie można pomijać kwestii potrzeby zmian w diecie oraz marnotrawstwa żywności. W jego opinii te tematy także powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w pracach platformy.

Anna Nieróbca z IUNG stwierdziła, że więcej uwagi należy przyłożyć do gospodarowania glebą i zawartości próchnicy w glebie. Próchnica jest ważna, bo nie tylko jest magazynem węgla ale zmniejsza także stres suszy. Dlatego powinniśmy wspierać rolników w działaniach które zwiększają zawartość próchnicy w glebie.

Wszyscy uczestnicy uznali za korzystne dalsze funkcjonowanie apolitycznej platformy „Rolnictwo przyjazne klimatowi” i zadeklarowali chęć udziału w jego pracach także w przyszłości. Zaproponowano, aby kolejne spotkanie platformy odbyło się na przełomie stycznia i lutego. Wśród propozycji tematów, które uczestnicy platformy widzą jako istotne do dyskusji to m.in. woda i susza; wizja rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w Polsce (jaki model rolnictwa w PL chcemy); edukacja i świadomość (jak i czego uczyć przyszłych rolników w szkołach i na uczelniach rolniczych. Jak zwiększać świadomość i wrażliwość rolników w zakresie ochrony klimatu); dyskusja nad założeniami (zarysem) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejne lata.