- Mając na uwadze strategiczną rolę rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu oraz fundamentalne znaczenie programowej reformy Wspólnej Polityki Rolnej  oraz po analizie celów i założeń polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r, - NSZZ RI ,,Solidarność domaga się od Rządu RP uznania spraw wsi i rolnictwa oraz kwestii reformy Wspólnej Polityki Rolnej za priorytet przygotowań i działań w ramach polskiej prezydencki w Unii Europejskiej – mówi Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność’’.

Działacze rolniczej ,,Solidarności ‘’ w szczególności domagają się zapewnienia polskim rolnikom równych warunków konkurencji na jednolitym rynku europejskim, miedzy innymi poprzez wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich i likwidację okresów przejściowych, oraz rozpoczęcia przez rząd RP szerokiego dialogu z organizacjami i związkami zawodowymi rolników w celu wypracowania wspólnych rozwiązań na rzecz wsi i rolnictwa w ramach prac nad przyszłością WPR po 2013 roku.

Ponadto oczekują podjęcia działań zmierzających do maksymalnego uproszczenia, odbiurokratyzowania i zapewnienia przejrzystości przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, która powinna być przyjazna rolnikom, oraz zwiększenia budżetu Unii Europejskiej przeznaczonego na rolnictwo w celu miedzy innymi zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania nowych zadań i wymogów nakładanych na rolników przez Wspólnotę.