Badanie "Polska wieś i rolnictwo 2010" zostało przeprowadzone od 31 października do 2 listopada 2010 na zlecenie MRiRW, ARiMR, ANR, KRUS i ARR na ogólnopolskiej, miarodajnej próbie rolników i mieszkańców wsi niebędących rolnikami. W badaniu wzięło udział 881 rolników i 637 mieszkańców wsi nieutrzymujących się z rolnictwa.

Najlepiej oceniają ARiMR ci, którzy w zeszłym roku załatwiali w Agencji jakieś sprawy i mieli z nią kontakt. W objętej badaniem grupie znalazło się 509 takich osób i spośród nich, na pytanie o ogólną ocenę pracy Agencji, aż 12% odpowiedziało, że pracuje ona bardzo dobrze, 62%, że dobrze, 19% oceniło, iż ani dobrze ani źle, 4%, że raczej źle i tylko 1%  uważa, że Agencja pracuje bardzo źle, zaś 2% nie wyraziło żadnego zdania w tej sprawie.

Natomiast wśród wszystkich badanych mieszkańców wsi ogólnie pozytywną ocenę ARiMR wystawiło 47% badanych, a tylko 5% przyznało jej negatywne noty. Przy czym w grupie rolników oceny Agencji były dużo wyższe, bo pozytywne opinie o pracy ARiMR wyraziło 64% reprezentantów tej grupy. Warto przy tym dodać, że  z kolei większość objętych badaniem mieszkańców wsi niezwiązanych z rolnictwem nie miała żadnego zdania o pracy Agencji. 

W odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania dotyczące pracy ARiMR (z użyciem  skali ocen od 1 do 5) aż 75%  badanych, którzy w zeszłym roku mieli kontakt z Agencją, dało jej najwyższe oceny za kompetencje  pracowników, 71% takie cenzurki wystawiło za jakość obsługi osób starających się o wsparcie,  65% przyznało czwórki i piątki za możliwość szybkiego złożenia wniosku o płatności bezpośrednie, 63%  tak samo oceniło składanie wniosków o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a 64% dobrych i bardzo dobrych ocen przyznano Agencji za zrozumiałość wniosku o płatność bezpośrednią, zaś 57% za zrozumiałość wniosków o udzielenie wsparcia z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto  61%  respondentów pozytywnie ocenia godziny otwarcia biur Agencji, a 46% - zrozumiałość wniosku o wydanie paszportu dla bydła.

PBS DGA poprosiło też badanych o przedstawienie propozycji usprawnień dotyczących Agencji.  Udzielający odpowiedzi wyrazili m.in. oczekiwanie, że : ARiMR doprowadzi do skrócenia czasu rozpatrywania wniosków o płatności bezpośrednie i szybszych wypłat wsparcia, umożliwi składanie wniosków i wyjaśnień telefonicznie albo drogą elektroniczną (od 2011 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie będzie można składać przez Internet), a także skróci czas rozpatrywania wniosków o płatność przy wsparciu udzielanym z PROW na lata 2007-2013. Większość respondentów oczekuje również zintensyfikowania kampanii informacyjnych, dotyczących zasad przyznawania i rodzajów płatności obszarowych oraz przedstawiających efekty PROW na lata 2007-2013.