Aż 90 proc. badanych dobrze oceniło jakość obsługi w jednostkach ANR. 65 proc. z nich uważa, że powierzenie ANR obowiązku sprawowania nadzoru administracyjnego nad obrotem gruntami rolnymi gwarantowałoby jego efektywne wykonanie, a ponad 40 proc. chciałoby pozyskiwać informacje o działalności Agencji bezpośrednio od pracowników w placówkach ANR. Ponadto 7 proc. badanych mieszkańców wsi rozważa zakup ziemi od Agencji w ciągu najbliższych 3 lat. Natomiast wśród rolników odsetek ten wynosi 10 proc.

Badani wskazują, że najczęstszym powodem nabywania gruntów rolnych w ich okolicy jest chęć powiększenia gospodarstwa rolnego (69 proc. rolników i 58 proc. nierolników). 36 proc. mieszkańców wsi wie o tym, że Agencja Nieruchomości Rolnych może organizować przetargi ograniczone na sprzedaż gruntów rolnych dla miejscowych rolników powiększających gospodarstwa rodzinne. Taką wiedzę w większym stopniu posiadają rolnicy (45 proc. badanych rolników) niż nierolnicy (23 proc. badanych nierolników).

Jeśli chodzi o nabywanie gruntów rolnych na rynku prywatnym (w obrocie międzysąsiedzkim) to taką możliwość najczęściej dostrzegali mieszkańcy wsi z regionu południowego (40 proc.) oraz północnego (39 proc.), najrzadziej z regionu północno-zachodniego (25 proc.). Zdaniem mieszkańców wsi, głównymi przyczynami braku oferowania gruntów rolnych na sprzedaż w obrocie międzysąsiedzkim, są m.in.: oczekiwanie na wzrost cen ziemi (45 proc.), chęć zachowania ziemi w rodzinie (41 proc.), przeświadczenie, że ziemi się nie sprzedaje (37 proc.).

11 proc. mieszkańców wsi planuje zakup ziemi w obrocie międzysąsiedzkim w ciągu najbliższych 3 lat. Inaczej sytuacja wygląda wśród beneficjentów PROW 2007-2013, tutaj odsetek jest większy i wynosi 21 proc. Osoby, które rozpatrują zakup ziemi, planują zakup do 5 ha (7 proc. ogółu). Tylko 1 proc. badanych rozważa nabycie ziemi powyżej 15 ha.

Badanie „Polska Wieś i Rolnictwo" w 2014 r. zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczyła w części badania dotyczącej „Sytuacji na rynku ziemi".

Badanie „Polska Wieś i Rolnictwo", wykonane zostało na reprezentatywnej próbie 1500 mieszkańców wsi, wśród których znalazło się 866 rolników i 634 nierolników. Jego celem było poznanie opinii i postaw mieszkańców terenów wiejskich wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych oraz na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również o instytucjach działających na ich rzecz.