Akcje mogą nabyć producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rolne) współpracujący ze spółką w okresie 24 miesięcy przed zamieszczeniem przez Ministra Skarbu Państwa ogłoszenia. Poza tym mogą to tez zrobić pracownicy spółki zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w okresie 24 miesięcy przed i na dzień zamieszczenia przez Ministra Skarbu Państwa ogłoszenia o zamiarze zbycia akcji na rzecz osób uprawnionych.

Przedmiotem zbycia jest 2 319 akcji stanowiących 53,48 proc. kapitału zakładowego spółki Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa" S.A. z siedzibą w Legnicy o wartości nominalnej 1 000 zł.

Producenci rolni mogą realizować swoje uprawnienia do nabycia akcji osobiście albo za pośrednictwem określonego związku producentów rolnych. Akcje zostaną zbyte po cenie 591 zł za jedną akcję.