W kwietniu wskaźnik koniunktury zwiększył wartość o 7,4 punkty w odniesieniu do marca, natomiast w skali roku wzrost wartości wskaźnika wyniósł ponad 4 punkty. Z przedsiębiorstw docierają informacje o znacznym wzroście produkcji i portfela zamówień, nie tylko krajowych, ale też eksportowych. Poprawia się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, rośnie zatrudnienie. Wskaźniki koniunktury zwiększyły się we wszystkich analizowanych przekrojach: własnościowym, regionalnym oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Uciążliwość głównych barier działalności gospodarczej: popytowej, podatkowej i prawnej zmniejszyła się w stosunku do styczniowego badania. Zwiększają się jednak trudności związane z utrzymaniem płynności finansowej, znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej, surowców oraz materiałów. Przez ostatnie pół roku wzrosły wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw na maszyny, urządzenia produkcyjne i środki transportu.

Aktywność inwestycyjna niezmiennie jest ograniczana przez niewystarczający zysk, niedostateczny popyt oraz obawę przed zadłużeniem. Przewidywania na najbliższą przyszłość są pesymistyczne: przedsiębiorstwa spodziewają się zmniejszenia zamówień, produkcji oraz zatrudnienia. Nie spodziewają się natomiast poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorstwa prywatne charakteryzuje większy pesymizm. Pesymizm ten jest sprzeczny z dotychczasowym rytmem zmian sezonowych.