Jak podkreśla Jerzy Chróscikowski, przewodniczący NSZZ RI ,,Solidarność’’, kwestią kluczową służącą realizacji tych celów jest przede wszystkim  konieczność zwiększenia budżetu wspólnotowego WPR. Jest to stanowisko w pełni uzasadnione  i podyktowane m.in. poszerzeniem  nie tylko zakresu celów WPR, ale także intensyfikacji nowych wymogów nakładanych na rolników w ramach wdrażania nowych obszarów wymogów wzajemnej zgodności ( cross-compliance) oraz roli rolników jako dostarczycieli  wspomnianych dóbr zbiorowych.

Odnośnie struktury przyszłej WPR, NSZZ RI „Solidarność” opowiada się za strukturą opartą na dwóch filarach, przy czym jak najwięcej środków powinno być skierowanych bezpośrednio do  rolników w ramach I filara ( w tym dopłaty ONW), które powinny być w pełni finansowane z budżetu wspólnotowego.  Sprawą kluczową jest tutaj odejście od historycznych pułapów (kopert) płatności bezpośrednich, na rzecz równych obiektywnych kryteriów, które zapewnią jednolitą, równą  stawkę powierzchniową w całej UE bez ponownego stosowania niczym nie uzasadnionych okresów przejściowych w dochodzeniu do pełnych płatności.

- Przyszła Wspólna Polityka Rolna powinna być polityką maksymalnie uproszczoną i prowadzącą do redukcji kosztów jej implementacji, zarówno przez instytucje wspólnotowe i krajowe, jak też przez rolników, którym powinno zapewnić się ponadto czytelność i przejrzystość procedur.  Przyszła WPR powinna być w większym stopniu nakierowana na wsparcie żywotności obszarów wiejskich w postaci wsparcia gospodarstw mniejszych o charakterze  rodzinnym i wielopokoleniowym – mówi Jerzy Chróścikowski.

Dlatego też działacze NSZZ  RI ,,Solidarność’’ uważają, że  w celu realizacji między innymi  tego zadania istnieje potrzeba uaktualnienia mechanizmów siatki bezpieczeństwa, poprzez poszerzenie instrumentów interwencji rynkowej zapewniających stabilizację dochodów rolniczych oraz mechanizmów zabezpieczających dochody rolników w sytuacji nagłych wahań cenowych i sytuacji kryzysowych w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych z jednoczesnym zwiększeniem  skuteczności tych mechanizmów. W celu rozwijania i umacniania mechanizmów zarządzania ryzykiem konieczne jest także rozwijanie systemu ubezpieczeń rolniczych. Ich zdaniem  niezbędne jest także utrzymanie obowiązującego systemu kwotowania produkcji mleka i dokończenie reformy unijnego rynku cukru w sposób zapewniający naprawę sytuacji na  tym rynku.

- Istnieje również potrzeba uszczegółowienia niektórych kwestii definicyjnych, m.in. definicji młodego rolnika a także aktywnego rolnika oraz konieczność bardziej szczegółowego odniesienie do  kluczowych zagadnień. Są to kwestie środków budżetowych przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną,  instrumentów służących zapewnieniu jednakowych (równych) dla wszystkich kryteriów dotyczących wyrównania stawki powierzchniowej w UE oraz kwestii niwelowania różnic rozwojowych nowych krajów członkowskich względem krajów starej „Piętnastki”, która uwzględniać powinna  większy nakład środków finansowych, który pozwoli na zaspokojenie potrzeb rozwojowych nowych krajów członkowskich, a tym samym zapewni zrównoważony rozwój całej Wspólnoty – dodaje  Chróścikowski.