Głównym tematem spotkania było omówienie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności: warzyw i owoców oraz mleka. Minister Sawicki wskazał, że jeśli na rynku mleka brak będzie porozumienia państw członkowskich, chociażby co do zmiany korekty współczynnika tłuszczowego, w tym i kwot mlecznych, to będzie to miało negatywne skutki dla całego sektora, zwłaszcza dla dużych producentów rolnych, którzy w najlepszy sposób są przygotowani do funkcjonowania na rynku po zniesieniu systemu kwotowania.

Odnośnie sektora warzyw i owoców zwrócił uwagę na pilną konieczność uruchomienia dodatkowego mechanizmu stabilizującego ten rynek. Dotychczas wprowadzone instrumenty nie spełniły w wystarczającym wymiarze swojego celu, jakim jest stabilizacja rynku. Francuski minister rolnictwa St,phane Le Foll odniósł się do trudnej sytuacji na rynku mleka i wskazał na potrzebę opracowania specjalnego obserwatorium, które odpowiednio szybko pozwoliłoby na analizę sytuacji rynkowej i w przypadku zagrożenia wystarczająco wcześnie ostrzegałoby przed pojawieniem się kryzysu.

Niemiecki minister rolnictwa Christian Schmidt wskazał na potrzebę dalszego wzmacniania rolników poprzez zakładanie i poszerzanie organizacji producentów rolnych celem pogłębiania więzi miedzy kolejnymi uczestnikami rynku rolno - spożywczego. W odpowiedzi minister Marek Sawicki zaznaczył, iż Polska wprowadza spójne mechanizmy administracyjne i finansowe, które pozytywnie wpływają na organizację rynków w Polsce. Podkreślił, że obecnie mamy ponad 1370 grup producentów rolnych.

Najwyższy stopień zorganizowania jest w sektorze warzyw i owoców - 175 wstępnie uznanych grup producentów i 142 uznane organizacje producentów. Niemniej jednak jest to w dalszym ciągu niewystarczające na tyle, aby w pełni oddziaływać na rynek. Na koniec spotkania zadeklarowano konieczność przygotowania kolejnego spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego, które odbędzie się jeszcze przed następnym posiedzeniem Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE, czyli w grudniu br.