Zastosowanie nowego podejścia ułatwi w najbliższych latach skuteczne eliminowanie barier strukturalnych na wsi – zapowiada rząd. Podejmowane działania na rzecz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zmierzać będą w kierunku podnoszenia poziomu i jakości życia na wsi, poczynając od zapewnienia opieki i wychowania przedszkolnego, poprzez poprawę dostępu do edukacji i kultury, a następnie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej i rozwoju infrastruktury oraz poprawę dostępu do usług publicznych.

W szczególności planuje się: rozwijanie potencjału obszarów wiejskich z uwzględnieniem funkcji (rolnicze, mieszane i przejściowe) przez nie pełnionych (dywersyfikacja gospodarcza, mobilność zawodowa i przestrzenna, połączenia transportowe, inwestycje poza rolnictwem, rozwój przedsiębiorczości, rozwój nowych funkcji obszarów wiejskich oraz wspieranie tworzenia nowych typów miejsc pracy zorientowanych na turystykę, ekologię, czy powiązanych z telepracą w różnych dziedzinach, działania na rzecz poprawy jakości życia i atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej).