Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak poinformowało CIR, zaproponowane zmiany dotyczą zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez Inspekcję. Chodzi o stworzenie wszystkim firmom uczciwych warunków konkurencji rynkowej. Dotyczy to także ochrony konsumentów przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi podmiotami, które m.in. nie stosują zasad rzetelnego oznakowania i oferują konsumentom wyroby o niewłaściwej jakości handlowej.

W projekcie doprecyzowane zostały zasady prowadzenia kontroli przez tą Inspekcję. Dotyczy to m.in.: uzupełnienia definicji artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone dla zwierząt domowych; wprowadzenia definicji zakupu kontrolnego oraz sprzedaży na odległość; wprowadzenia instytucji anonimowego pobrania próbki; kontroli w obrocie detalicznym na podstawie okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli; umożliwienia kontroli działalności podmiotów, które prowadzą sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego, poprzez zakup kontrolny produktu czy przyznania Inspekcji możliwości stosowania sankcji związanych z realizacją nowych zadań dotyczących nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Projekt nowelizacji ustawy uwzględnia wnioski organizacji branżowych oraz producentów dotyczące uzupełnienia przepisów umożliwiających stosowanie oznaczenia "Produkt polski". Chodzi o rozszerzenie tych przepisów na wody mineralne, źródlane, stołowe i sól przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz kwiaty, nasiona, bulwy i cebule.

Umożliwione zostanie ponadto oznakowanie produktów objętych krajowymi oraz unijnymi systemami jakości żywności znakiem "Poznaj Dobrą Żywność", bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące zapewnienia identyfikacji środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, tj. m.in. szkodnikom, które atakują rośliny oraz przepisy, które pozwolą rolnikom (którzy realizują działanie "Dobrostan zwierząt" PROW 2014-2020), dobrowolne oznakowanie produktów informacją ,,Dobrostan Plus".

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.