O pieniądze mogą ubiegać się mieszkańcy gmin wiejskich, którzy zawiążą Grupę Działania, skupioną wokół szkoły, lokalnej organizacji pozarządowej lub biblioteki publicznej. Zadaniem Grupy Działania jest przygotowanie i realizacja projektu. Musi on rozwiązywać bieżące problemy społeczne danego obszaru, a także być związany z edukacją i rozwojem gminy lub promować idee integracji i tolerancji.
Głównym założeniem Programu jest wykorzystanie Internetu w realizacji działań i prezentacji efektów.

Rzeczpospolita internetowa to program Fundacji Grupy TP, który służy wspieraniu społeczności lokalnych i jest realizowany we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

12 kwietnia br., inaugurując II edycję, Prezes Fundacji TP Michał Dżoga oraz szefowa przedstawicielstwa UNDP w Polsce Anna Darska, oficjalnie rozesłali e-maile do wszystkich polskich gmin z zaproszeniem do udziału w programie i składania wniosków o granty.

Interesującym i pouczającym elementem spotkania inauguracyjnego była prezentacja projektów nagrodzonych grantami w I edycji programu oraz  możliwość spotkania autorów i realizatorów nagrodzonych projektów.

Ubiegłoroczna, I edycja Programu spotkała się z dużym zainteresowaniem. 664 gminy przesłały wnioski, wyłoniono 70 zwycięskich projektów, na których realizacje gminy otrzymały granty finansowe oraz sprzęt komputerowy.

- Program Rzeczpospolita internetowa doskonale wpisuje się w strategiczne założenia ONZ w zakresie wyrównywania szans rozwojowych mieszkańców terenów słabszych ekonomicznie