Środki zostaną przeznaczone na działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym, które przyczynią się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił  konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS w ramach IX Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inicjatywy lokalne, które można zgłosić, obejmują: działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 27 czerwca 2011 r. do 26 sierpnia 2011 r. w dni robocze w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, działającego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.