Zgodnie traktatem z Maastricht, deficyt sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 3 proc. PKB, a cały dług publiczny - 60 proc. PKB. Według ostatnich szacunków resortu finansów deficyt w 2010 r. wyniósł 7,9 proc. PKB, a relacja długu publicznego do PKB - 53,3 proc.
Minister twierdzi, że nowa ustawa o finansach publicznych nakłada na władze samorządowe obowiązek równoważenia budżetu bieżącego, począwszy od 2011 r., a od 2014 r. zacznie obowiązywać system indywidualnych limitów zadłużenia. Limity te będą zależeć od możliwości spłaty zadłużenia przez poszczególne jednostki samorządowe i będą obliczane na podstawie średniej z nadwyżek bieżących (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) z okresu ostatnich trzech lat. Zdaniem samorządowców, to nie samorządy zadłużają państwo.
Zaprotestował również Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Już ponad 500 gmin podpisało się pod wystosowanym w tej sprawie apelem i przesłało swoje dane, mające pomóc w dyskusji z Ministerstwem Finansów.
Poniżej list wystosowany przez ZGWRP do gmin w tej sprawie.


Koleżanki i Koledzy

W trudnych czasach szczególnie musimy łączyć swoje szeregi. Od połowy stycznia trwa debata przedstawicieli Ministerstwa Finansów i organizacji samorządowych w sprawie udziału jednostek samorządowych w zmniejszeniu deficytu finansów publicznych. Powołany został zespół rządowo-samorządowy.
Niestety już na początku jego pracy, przedstawione przez Ministerstwo Finansów wstępne propozycje są dla nas nie do przyjęcia. Zakładają one m.in. ograniczanie deficytu budżetowego w samorządach o: 4% w 2012 roku, 3% w 2013, 2% w 2014 i 1% w 2015 i kolejnych latach w stosunku do dochodów dla poszczególnych jednostek; ograniczenie limitu długu gminy, powiatu lub województwa od 2012 roku do 160% skali długu w 2009 lub 140% długu osiągniętego na koniec 2010 roku.
W rozmowach przedstawiamy stanowisko, że zmiany nie mogą wpływać na pogorszenie jakości realizowanych usług oraz ograniczać działań rozwojowych samorządów, szczególnie współfinansowanych z funduszy europejskich. Niedopuszczalne jest również "karanie" oszczędnych samorządów, które realizowały bardziej konserwatywną politykę finansową i nie przeprowadzały w ostatnim czasie zbyt wielu inwestycji.
Aby debata była dla nas skuteczna musimy mieć mocne argumenty merytoryczne. Prosimy o wypełnienie przygotowanego dla każdej gminy formularza znajdującego się na stronie http://www.gminyrp.pl/dlugjst.

Do każdej gminy został wysłany e-mail z indywidualnym hasłem. Jeżeli jednak przesyłka z hasłem nie dotarła do Państwa, to prosimy o telefoniczny kontakt do Biura Związku (61 851-99-61) w celu jej otrzymania.

Sądzimy, że prognozy Ministerstwa Finansów dotyczące deficytu samorządów są planowane ponad miarę. Jesteśmy przekonani, że zebrane dane potwierdzą naszą opinię. Z drugiej strony gminy będą mogły skorzystać z przygotowanych analiz i symulacji opracowanych w oparciu o propozycje ministerstwa finansów. Zbieranie danych przetestowaliśmy w kilku gminach i wypełnienie formularza zajmuje kilkadziesiąt minut.

Z uwagi na zaplanowane kolejne spotkanie zespołu na 16 lutego, byłoby dla naszych organizacji znaczącym wsparciem wypełnienie formularza do tego czasu przez większość gmin.

Jednakże niezależnie od tego terminu oczekujemy, że wszystkie samorządy włączą się w naszą akcję w możliwie krótkim czasie.

Apeluję o włączenie się do naszej wspólnej walki o finanse samorządowe. Ministerstwo Finansów jest zdeterminowane we wdrożeniu przedstawionych propozycji i możliwe, że obrona naszych racji zostanie przeniesiona do Parlamentu lub ostatecznie do Prezydenta. Tym bardziej potrzebne nam są silne argumenty i solidarność całego środowiska samorządowego.

Z pozdrowieniami

Mariusz Poznański
Przewodniczący ZGWRP