Za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów, pięciu było przeciw, jeden się wstrzymał. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Posłowie wcześniej poparli dwie poprawki, które do noweli zaproponowali połowie PiS. Uszczegółowiały one niektóre przepisy. Odrzucono zmiany proponowane przez inne kluby. Koalicja Polska chciała m.in. aby skrócić czas płatności dla producentów szybko psujących się produktów do 14 dni. Proponowano też, aby kary, które mieliby płacić ci, którzy wykorzystując swoją przewagę w sposób nieuczciwy trafiały nie do budżetu państwa, ale do funduszu promocji. Ten zabieg miałby powodować, aby środki z kar mogły bezpośrednio płynąć do pokrzywdzonych rolników. Resort rolnictwa tłumaczył, że niektóre z proponowanych przez opozycję poprawek byłyby niezgodne z unijnymi bądź obowiązującymi już krajowymi przepisami.

Nowe przepisy określają zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowania ochrony interesów dostawców i nabywców. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy. Chodzi m.in. o wykorzystywanie przewagi ze strony sieci handlowych wobec zwykle rozdrobionych dostawców produktów rolnych czy przetwórców żywności.

Nowela definiuje 16 nieuczciwych praktyk, przy czym 10 jest bezwzględnie zakazanych, a sześć - dozwolonych pod warunkiem, że zostały one w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą. Według nowych przepisów, postępowanie ws. nieuczciwych praktyk wszczyna prezes UOKiK z urzędu.

Wśród nieuczciwych praktyk wskazano m.in. anulowanie przez nabywcę zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych; jednostronną zmianę przez nabywcę warunków umowy w zakresie częstotliwości, sposobu realizacji, miejsca, terminu lub wielkości ogółu dostaw lub pojedynczych dostaw produktów rolnych lub spożywczych, standardów jakości produktów rolnych lub spożywczych, warunków płatności lub cen; nieuzasadnione obniżanie należności z tytułu dostarczenia produktów rolnych lub spożywczych po ich przyjęciu przez nabywcę w całości albo w umówionej części, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.