Komisja, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, musiała wyrazić opinię o wniosku ministra finansów. Jak tłumaczyła dyrektor departamentu instytucji płatniczej w MF Dorota Jaworska, chodzi o zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej w ustawie budżetowej na 2019 r.

Ministerstwo chce zmniejszyć o 20 mln zł rezerwę celową na projekty współfinansowane z budżetu UE - dokładnie chodzi o rezerwę na współfinansowanie Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) - i powiększenie o tę kwotę środków w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na pomoc dla kół gospodyń wiejskich i realizacje zadań z przyjętej w listopadzie 2018 r. ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Jak podkreślała Jaworska, analiza wykorzystania środków rezerwy celowej oraz wydatkowanie na projekty europejskie wskazuje, że rezerwy na współfinansowanie RPO nie zostaną wykorzystane, więc zmiana przeznaczenia 20 mln zł nie stanowi żadnego zagrożenia dla tych programów.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek MF, bez głosu sprzeciwu.