-Projekt nowelizowanej ustawy jest w dużej mierze odpowiedzią na postulaty rolników indywidualnych i organizacji rolniczych, które były zgłaszane od wielu lat - mówiła wiceminister rolnictwa Anna Gembicka na środowym posiedzeniu połączonych komisji: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

-Wsłuchując się w te postulaty zaproponowaliśmy kilka zmian. Najważniejszą jest zniesienie przepisu nakazującego zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny, jeśli chce on mieć wypłaconą emeryturę w całości - poinformowała wiceminister podczas pierwszego czytania projektu.

Gembicka wskazała, że przepis ten jest uznawany na wsi za "krzywdzący" i jest swego rodzaju "ewenementem", bo w innym zawodzie nie ma nakazu wyzbycia się warsztatu pracy przy przechodzeniu na emeryturę. Dodała, że do tej pory rolnik, który przechodził na emeryturę, musiał pozbyć się gospodarstwa poprzez jego wydzierżawienie, sprzedaż bądź przekazanie ziemi potomkom.

Pozytywnie o zaproponowanej zmianie przepisów mówili także posłowie Jarosław Sachajko (Kukiz'15) i Jan Krzysztof Ardanowski (PiS), który uznał, że "jest to ustawa historyczna, na którą polska wieś czekała". Robert Telus (PiS) wskazywał natomiast, że "jest to przywrócenie sprawiedliwości społecznej".

Posłanka Teresa Hałas (PiS), która jest jednocześnie przewodniczącą związku Rolników Indywidualnych "Solidarność", zaproponowała poprawkę do projektowanej ustawy, polegającą na skreśleniu przepisu zobowiązującego rolnika-emeryta, który dalej będzie pracował na gospodarstwie, do dalszego opłacania w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w pełnym zakresie. Poprawka uzyskała akceptację strony rządowej i została przyjęta przez komisje.

Projektowana ustawa reguluje kwestie związane z tzw. zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki temu rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowania - oprócz działalności rolniczej - dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nowelizowana ustawa wprowadza możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Projektowana ustawa zakłada, że emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych - możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wraz z poprawkami komisje poparły jednogłośnie i skierowały do II czytania.