Sejm na początku grudnia br. znowelizował ustawę o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.

Jak wyjaśnił na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, najważniejszym celem ustawy jest usprawnienie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów, m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów do rozpatrywania odwołań i skarg.

Dodał, że jednym z nowych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Nowe przepisy pozwalają na rezygnację z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Wprowadzony będzie obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Ustawa wprowadza terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu odnosząc się do ustawy stwierdził, że wprowadzone przez Sejm przepisy wykraczają poza zakres projektu ustawy i mogą budzić wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji, ponieważ zostały zgłoszone dopiero podczas drugiego czytania projektu.

Chodzi o poprawki zgłoszone przez PiS podczas II czytania projektu, a dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Brak takich przepisów skutkuje obniżeniem wpływów do kasy samorządów.

Dyrektor departamentu telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Proć wyjaśnił, że poprawka została wprowadzona do ustawy, ponieważ dotyczy ona funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności ich przychodów. Dodał, że jest ona "bardzo popierana" przez samorząd, m.in. przez Związek Powiatów Polskich.

Głos w tej sprawie zabrali także przedstawiciele branży telekomunikacyjnej, którzy ostrzegli, że zmiana przepisów dot. opłat za zajęcie pasa drogowego pod obiekty telekomunikacyjne znacząco podniesie opłaty dla inwestorów. Wskazywali też, że taka zmiana przepisów nie była konsultowana z branżą. Wnioskowali o ich wykreślenie.

Ponieważ ostatecznie nikt z senatorów nie zgłosił poprawek, a resort rolnictwa zaopiniował negatywnie uwagi biura legislacyjnego, komisja opowiedziała się za ustawą bez poprawek.