Nowela wprowadza m.in. wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni. Doprecyzowuje sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych, a także odległości (co najmniej 25 m) od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego, gdzie nie stosuje się cięć zupełnych. Ponadto, określa średni poziom ilości martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz zasady pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.

Przepisy są odpowiedzią na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybień legislacyjnych zgodnie z wymogami dyrektyw siedliskowej i ptasiej.

Senatorowie KO podczas obrad połączonych komisji środowiska i komisji nadzwyczajnej do spraw klimatu poparły nowelę ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody, proponując do niej poprawki dotyczące m.in. wykreślenia odstępstwa od zakazów wobec gatunków objętych systemem ścisłej ochrony na mocy unijnej dyrektywy siedliskowej, a także dodania artykułu stanowiącego doprecyzowanie wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Przedstawiciel strony rządowej z MKiŚ powtórzył w środę wcześniejszą argumentację resortu, że "obecne brzmienie przepisów jest w całości zgodne z dyrektywą siedliskową", a zgłoszone poprawki są nieuzasadnione.