Przepisy znowelizowanej ustawy wiążą wysokość emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Dotychczas waloryzacja emerytury rolniczej była przeprowadzana inaczej niż emerytury z ZUS, stąd powstały duże różnice między tymi świadczeniami. Nowelizacja zakłada, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS.

Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, ale nie jest równa emeryturze rolniczej, tylko na jej podstawie liczy się wysokość ostatecznej emerytury, mnożąc przez określone wskaźniki.

 

Jaka minimalna emerytura?

Według autorów projektu, przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Minimalna emerytura z ZUS wynosić będzie w tym roku 1 588,44 zł.

Na podstawie tej ustawy będzie możliwe też uzyskanie dodatku do emerytury rolniczej. Bedzie to zapewniał mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia, oprócz działalności rolniczej, dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

 

Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do tych, na jakich ustalana jest wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł. W tym roku w budżecie na emerytury rolnicze zarezerwowano ponad 20 mld zł.

Ustawa doprecyzowuje ponadto przepisy ws. rehabilitacji leczniczej w kontekście definicji osoby uprawnionej do renty rodzinnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca br. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.