Za podjęciem uchwały ws. przyjęcia ustawy wraz z poprawką głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa ponownie trafi pod obrady Sejmu.

Przyjęta poprawka polega na wykreśleniu odesłania do przepisu, który został skreślony na etapie prac sejmowych i jest bezprzedmiotowy.

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami wdraża unijne przepisy do polskiego prawa.

Nowe przepisy dotyczą zmiany zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez IJHARS.

Najistotniejsze zmiany zawarte w ustawie związane z nadzorem sprawowanym przez IJHARS to: doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość, w szczególności za pośrednictwem internetu oraz wprowadzenie instytucji anonimowego pobrania próbki.

Nowe przepisy dostosowują ponadto funkcjonowanie IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych. W nowelizacji uzupełniona została definicja artykułów rolno-spożywczych o pasze dla zwierząt domowych, wprowadzona została definicja zakupu kontrolnego.

Ustawa dopuszcza możliwość uzyskania pomocy policji przy przeprowadzaniu kontroli przez organy IJHARS, umożliwia pobieranie próbek do kontroli oznakowania czy wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

Ponadto, przyznano Inspekcji możliwość stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Zmiany dotyczą również przepisów odnoszących się do znakowania artykułów rolno-spożywczych. Natomiast nie będzie oznaczenia "dobrostan plus", ponieważ nie zgodziła się na to KE.

Większość przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.