Za podjęciem uchwały głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Senat za ustawą dot. biogazowni rolniczych wraz z poprawkami

Wcześniej senatorowie poparli szereg poprawek do ustawy. Jedna z nich ma na celu doprecyzowanie podmiotu uprawnionego do realizacji inwestycji w zakresie koordynatora klastra. Chodzi o to, by koordynator klastra działał na jego obszarze, tam gdzie będą realizowane inwestycje w biogazownie rolnicze. Kolejna doprecyzowuje przepis dotyczący lokalizacji biogazowni rolniczych na nieruchomościach należących do rolników, w tym również prowadzących dział specjalny produkcji rolnej lub działalność w ramach formalnych i nieformalnych grup producentów rolnych. Senatorowie uściślili też zapisy o zakazie przenoszenia własności całości lub części biogazowni rolniczych, a także prawa do korzystania z niej i pobierania pożytków na inne podmioty niż podmioty uprawnione, wyłączając z tego zakazu możliwość ustanawiania zabezpieczeń finansowych udzielanych kredytów.

 

 

Co zmienia ustawa? 

Ustawa zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym odnośnie biogazowni rolniczych. Chodzi m.in. o postępowanie o wydanie decyzji warunków zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ułatwienia mają dotyczyć również warunków przyłączenia takich instalacji do sieci. Biogazownie do produkcji energii wykorzystywać będą surowce rolnicze i odpady takie jak: odchody zwierzęce oraz produkty przetworzenia biomasy roślinnej, np. wywar gorzelniany, wytłoki oraz inne pozostałości pochodzące z przetworzenia surowców rolnych.

Przepisy ustawy przewidują ułatwienia w wykorzystywaniu produktu pofermentacyjnego. Surowiec ten będzie mógł być wprowadzany do obrotu bez konieczności uzyskania właściwego pozwolenia. Będzie on stosowany jako nawóz.

Ustawa wraca do Sejmu. Większość jej zapisów ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.