W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska prowadzi obecnie internetowe konsultacje społeczne w sprawie opracowania nowej strategii leśnej UE, którą Komisja przyjmie jeszcze w tym roku. Będzie ona oparta na unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r. Ma objąć cały cykl leśny i promować wiele usług świadczonych przez lasy.

- Strategia bioróżnorodności zakłada, że z obszaru wszystkich krajów Unii Europejskiej będzie wydzielone przynajmniej 30 proc. terenów, które będą objęte ochroną, natomiast 10 proc. terenów wszystkich krajów członkowskich będzie objętych ochroną ścisłą. W naszych, polskich warunkach w sytuacji, kiedy mamy większość terenów chronionych zlokalizowanych na terenach leśnych, jest to duże wyzwanie, ponieważ oznaczałoby, że musielibyśmy de facto z działalności aktywnej ochrony wyłączyć właściwie 3 mln hektarów - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach wiceminister i pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

- To jest jedna trzecia tego, na czym Lasy (Państwowe - PAP) dzisiaj gospodarują i to oznacza bardzo duże wyzwanie. Próbujemy z państwami unijnymi na ten temat dyskutować, aby przede wszystkim dookreślić, co to oznacza ochrona ścisła, bo różnie to pojęcie jest pojmowane. Przede wszystkim, żeby nie było takiego niebezpieczeństwa, że kraje, które są bogate w lasy, generalnie zostaną obciążone działaniami związanymi ze strategią. To jest duże wyzwanie, również wyzwanie polityczne, ale szukamy argumentów wśród specjalistów, którzy zajmują się lasami, aby wszystkie te rozwiązania jak najmniej dotknęły polskie lasy - dodał.

Obecnie - jak mówił wiceminister Siarka - ścisłą ochroną objętych jest ok. 0,5 mln hektarów lasów w Polsce.

Wiceminister sprecyzował, że ochrona ścisła według obecnych propozycji zawartych w dokumentach unijnych "oznaczałaby de facto wyłączenie tych terenów nie tylko z pozyskiwania drewna, z gospodarki łowieckiej, wędkarstwa, zbierania ziół, owoców". "Są tam bardzo duże zagrożenia i w związku z tym chcemy, żeby definicje zwłaszcza dotyczące ochrony ścisłej były bardzo mocno doprecyzowane" - argumentował.

Jak informuje Komisja Europejska, celem nowej strategii leśnej UE ma być zapewnienie zdrowych i odpornych lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu, ograniczają i kontrolują klęski żywiołowe, zapewniają środki do życia oraz wspierają biogospodarkę obiegową i społeczności wiejskie. Ponadto, strategia pomoże Unii Europejskiej wywiązać się z jej międzynarodowych zobowiązań i ma stanowić podstawę spójnego i całościowego podejścia do lasów.

Celem prowadzonych do 19 kwietnia konsultacji jest poznanie opinii obywateli, podmiotów gospodarczych i wszystkich innych podmiotów na temat sposobów przezwyciężenia wyzwań stojących przed europejskimi lasami, w szczególności w odniesieniu do klimatu, różnorodności biologicznej, obszarów wiejskich, dobrobytu społeczno-gospodarczego i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.