Sawicki zwracając się do przedstawicieli związków branżowych oraz przetwórców podkreślił kluczową rolę grup producentów, wyrażając jednocześnie chęć wspierania tej formy organizacji produkcji. Minister zaakcentował znaczenie dobrej współpracy między producentami i przetwórcami, opartej na wzajemnym zrozumieniu swoich potrzeb i oczekiwań.

Głównym tematem rozmów była bieżąca sytuacja sektora w związku z kończącym się etapem kontraktacji upraw tytoniu na rok bieżący. Środowisko plantatorów wyraziło umiarkowane zadowolenie z wynegocjowanych ilości i cen surowca, określając je jako akceptowalne.
W większości przypadków, pomimo wzrostu kosztów produkcji, przedział oferowanych cen za surowiec tytoniowy pozostaje na poziomie 2010 roku. Wobec występującej w poprzednich latach nadmiernej kontraktacji, jej wysokość została zmniejszona do faktycznego poziomu produkcji.

W związku z objęciem przez Polskę dwuletniego przewodnictwa w ramach UNITAB (Union Internationale Des Producteurs De Tabac) minister zwrócił się do przedstawicieli związków branżowych z prośbą o przedstawienie oczekiwań oraz sformułowanie jasnego stanowiska odnośnie do perspektyw uprawy tytoniu w najbliższych latach.