Z rezerwy celowej budżetu państwa finansowane są również zadania związane z zabezpieczeniem kraju przed powodzią, a w szczególności modernizacja i odbudowa wałów przeciwpowodziowych oraz regulacja potoków. Na ten cel zaangażowane zostały również środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (ponad 225 mln zł). W latach 2010-2012 w ramach ww. źródeł finansowych Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej otrzymały na ten cel ponad 285,8 mln zł, a prawie 645,8 mln zł Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, w tym zwłaszcza: - małopolski - 203,4 mln zł, - mazowiecki - 77,5 mln zł - podkarpacki - 65,5 mln zł, - świętokrzyski - 46,5 mln zł.

W ramach powyższych środków, w latach 2010 - 2012 odbudowano lub wyremontowano ponad: - 1 253 km wałów przeciwpowodziowych, - 795 sztuk budowli piętrzących, regulacyjnych i odwadniających, - 3 417 km skarp oraz dna potoków, rzek pozostających w stanie naturalnym, - 452 sztuki śluz, przepompowni, zbiorników i itp. - ponad 4 562. sztuk uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych.

W 2013 roku na usuwanie skutków powodzi, głównie z 2010 roku oraz na przedsięwzięcia istotne dla ochrony przeciwpowodziowej i realizowane przez Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych przekazano 129 mln zł. Warto podkreślić, że przeznaczona kwota jest o 50 procent większa od przyznanej w roku ubiegłym na ten cel z rezerwy celowej.

Województwo dolnośląskie otrzymało 15 mln zł, kujawsko-pomorskie - 7,5 mln zł, małopolskiego - 35 mln zł, mazowieckie - 26 mln zł, opolskie - 11 mln zł, podkarpackie - 12 mln zł, śląskie - 6 mln zł, wielkopolskie - 4,8 mln zł, zachodniopomorskie - 4 mln zł.

Jednocześnie na realizację zadań administrowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej uruchomiono ok. 119 mln zł.

Ponadto w 2013 roku w ramach rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przewidziano: - 354,2 mln zł na "Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry", - 107,9 mln zł na "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły".

W czasie zdarzeń klęskowych w 2010 roku, zniszczonych lub uszkodzonych zostało łącznie 35 759 budynków lub lokali mieszkalnych. W latach 2010-2012 z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na pomoc rodzinom poszkodowanym przekazano kwotę 822,8 mln zł. W ramach tych środków: - odbudowano lub wyremontowano 35 699 budynków, - 60 budynków jest w trakcie odbudowy lub remontu.

Najwięcej poszkodowanych rodzin, w związku ze zdarzeniami klęskowymi w 2010 r. było w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.

Odbudowane budynki i lokale mieszkalne (35 699) stanowią 99,8 proc. zniszczonej zabudowy mieszkaniowej, w tym m.in. w województwie: 1) dolnośląskim - odbudowano 2 986 budynków mieszkalnych, co stanowi 99,7 proc. zniszczonych budynków, w trakcie odbudowy jest 8 budynków, 2) małopolskim - odpowiednio 8 510 (99,8 proc.) i 17, 3) opolskim - 4 668 (99,9 proc.) i 4, 4) podkarpackim - 4 348 (99,4 proc.) i 26, 5) śląskim - 3 862 (99,9 proc.) i 3, 6) świętokrzyskim - 4 208 (100 proc.).

Pomoc finansową na odbudowę infrastruktury komunalnej otrzymały również jednostki samorządu terytorialnego. W latach 2010-2012 z rezerwy celowej budżetu państwa wypłacono 2 mld 625 mln zł, w tym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 235 mln zł.

Największe środki (łącznie z Funduszem Solidarności UE) otrzymały województwa: - małopolskie - 866 mln 498 tys. zł, - podkarpackie - 470 mln 293 tys. zł, - śląskie - 418 mln 826 tys. zł.

W latach 2010 - 2012 odbudowano lub wyremontowano: - 6 006 km dróg, - 2 438 sztuk mostów i innych obiektów (kładki, przepusty), - 510 km sieci wodno-kanalizacyjnej, - 332 sztuk innych obiektów komunalnych

W ramach tegorocznego budżetu dla poszkodowanych jednostek samorządu terytorialnego przekazano dotychczas w formie promes kwotę ponad 491 mln zł.

W celu ochrony mieszkańców przed powodziami realizowane są programy przeciwpowodziowe: Program dla Odry-2006 i Program ochrony przez powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Budowany jest także zbiornik Racibórz, a w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) zostało już podpisanych 8 kontraktów na kwotę ponad 800 mln zł.