Wojewoda otwierając konferencję powiedział: Negatywne konsekwencje niedożywienia mogą być odczuwane przez całe życie. To my dorośli powinniśmy być świadomi, jak wiele czynników wpływa na prawidłowy rozwój nie tylko fizyczny, ale i psychiczny. Niedożywienie to gorszy start dla dziecka, które nie zdaje sobie przecież sprawy, że słabsza koncentracja, wolniejsze myślenie, a co za tym idzie, również wolniejsze przyswajanie wiedzy - wynika ze złego żywienia. Jestem pewien, że wspólnie  możemy zrobić wszystko, aby w naszym województwie  problem niedożywienia przestał istnieć.

W roku 2009 na realizację programu w województwie wydano 51,5 mln. zł. W I półroczu br. programem objęto 94 tys. dzieci.
We wrześniu województwo warmińsko-mazurskie otrzymało dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 6.263.375zł, a w październiku 1.002.603zł, co pozwoli na pokrycie wszystkich potrzeb zgłoszonych przez gminy w roku 2009, a tym samym objęcie pomocą wszystkich kwalifikujących się osób.

Potrzeby zgłoszone przez gminy wynoszą 50.780.348zł. Środki własne Gminy zadeklarowały przeznaczyć na program 11.854.887zł co stanowi 23% potrzeb. Dotacja rządowa w wysokości 38.925.461zł stanowi aż 77% ogółu kosztów programu.

Pomocą w ramach programu objęte są:
- dzieci do 7 roku życia,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej,
- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji z różnych powodów (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej) w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:
• posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego
• zasiłku celowego na zakup posiłku lub zakup żywności
• świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Źródło: farmer.pl