Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

Autor: GUS

Opis: Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

Dane pozyskane z badania będą wykorzystywane do kreowania krajowej oraz regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej.
Badaniem zostaną objęte:
- wylosowane gospodarstwa rolne osób fizycznych (ok. 200 tys. gospodarstw rolnych),
- gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej.
Udział w badaniu użytkowników gospodarstw rolnych jest obowiązkowy. Badanie struktury gospodarstw rolnych jest obowiązkowo przeprowadzane we wszystkich krajach członkowskich, zgodnie z kalendarzem i standardami Unii Europejskiej.
Temu obowiązkowi podlegają:
1. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym użytkownika,
2. Osoby działające w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Osoby udzielające odpowiedzi zobowiązane są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu R-SGR.

Dane do Badania Struktury Gospodarstw Rolnych zbierane są na sprawozdaniu/kwestionariuszu R-SGR.
Gromadzenie danych będzie się odbywać następującymi metodami:

1. w gospodarstwach rolnych osób fizycznych poprzez: 
- samospis internetowy - samodzielne wypełnienie formularza elektronicznego przez rolnika posiadającego komputer z dostępem do Internetu, 
- wywiad teleankieterski - w wybranych do badania gospodarstwach rolnych, których użytkownicy posiadają telefon stacjonarny zostanie przeprowadzona rozmowa telefoniczna, a w oparciu o uzyskane odpowiedzi teleankieter wypełni formularz elektroniczny CATI, 
- wywiad ankieterski - rolnicy udzielą odpowiedzi upoważnionemu ankieterowi; dotyczyć to będzie pozostałych gospodarstw rolnych, w których użytkownicy nie skorzystali z drogi internetowej a także w tych, gdzie nieskuteczny okazał się wywiad telefoniczny.
2. w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej poprzez: 
- samospis internetowy - wypełnienie formularza elektronicznego przez Internet.
- samospis pocztowy - do gospodarstw rolnych tej grupy respondentów zostaną wysłane pocztą sprawozdania R-SGR do wypełnienia i zwrotnego odesłania na wskazany adres urzędu statystycznego.
3. Metody zbierania i gromadzenia danych
Ankieterzy przeprowadzający badania w gospodarstwach rolnych będą posługiwać się imienną legitymacją ze zdjęciem, a Teleankieterzy powinni podać swoje imię i nazwisko oraz posługiwać się numerem gospodarstwa, o którym respondenci zostali powiadomieni w liście Prezesa GUS. 

Użytkownicy gospodarstw objętych badaniem otrzymają za pośrednictwem poczty list Prezesa GUS, w którym zawarta jest informacja o terminie i sposobie realizacji badania. List zawiera opis celu i znaczenie badania, apel do respondentów o udzielanie rzetelnych informacji oraz zapewnienie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. Do listu zostały dołączone instrukcje i wskazówki dla wypełniających samodzielnie sprawozdanie/kwestionariusz.

Źródło: GUS