Konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną


Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.) w roku 2007 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.696.000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Wnioski przesyłane przez samorządy mogą zawierać również projekty, których docelowym realizatorem będą organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz dzieci i ich rodzin, którym samorząd zlecił realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem.

Dotacje będą udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które przedstawią wnioski zawierające propozycje działań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą brane przede wszystkim pod uwagę te programy, które uwzględnią budowanie spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Za priorytetowe będą uznane te programy, których celem jest:
1. przekształcanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w celu osiągnięcia standardów opieki i wychowania;
2. szeroko rozumiana praca z rodziną dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego;
3. rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie;
4. rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych;
5. tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych;
6. tworzenie mieszkań usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ofertę sporządza się według wzoru, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz.427).

Do oferty należy dołączyć:
Ø program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną;
Ø opinię marszałka (w przypadku programu regionalnego);
Ø opinię starosty (w przypadku programu powiatowego);
Ø opinię prezydenta, burmistrza, wójta (w przypadku programu gminnego);
Ø opinię wojewody.

Pożądane jest również załączenie samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecznych lub wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej.

Przy kalkulacji kosztów dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład podmiotu wnioskującego w realizację programu (min. 20%).

Minister Pracy i Polityki Społecznej nie przyznaje dotacji do wykorzystania na:
- pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę;
- wydatki inwestycyjne;
- organizację wypoczynku;
- dożywianie;
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- szkolenie kadry pomocy społecznej;
- prowadzenie przedszkoli, szkół, szkół specjalnych.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wziąć udział w Konkursie na Najlepszy Program Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Celem Konkursu jest:
· promowania dobrych rozwiązań w zakresie budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
· upowszechnienie wiedzy z zakresu wspierania rodzin niewydolnych wychowawczo i sposobów rozwiązywania problemów w rodzinie,
· rozwijanie umiejętności z zakresu opracowywania i realizacji lokalnych programów.

Komisja wyznaczona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrywania wniosków na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dokona wyboru najlepszych Programów, biorąc pod uwagę:
1. dotychczasowe doświadczenia w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem,
2. wymierne efekty dotychczasowych działań,
3. trwałość podejmowanych decyzji,
4. wpływ zakładanych rezultatów realizacji Programu na poprawę sytuacji dzieci.

Oferty wraz z załącznikami należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście we właściwych Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, które po dokonaniu wstępnej oceny przekażą dokumentację do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, pok. 204.

Nieprzekraczalny termin składania wypełnionych formularzy ofert wraz z wymaganą dokumentacją do właściwych Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich upływa w trzydziestym pierwszym dniu od ogłoszenia konkursu ( od 16 kwietnia 2007 r.).

Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przekazują pozytywnie zaopiniowane wnioski do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej w czterdziestym piątym dniu od ogłoszenia konkursu.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostaną bez rozpatrzenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia złożenia wniosków dokonuje komisyjnie wyboru ofert podmiotów, którym udzieli wsparcia finansowego oraz podziału środków finansowych na realizację przedłożonych projektów.

Każdy podmiot składający ofertę, któremu Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna dotację, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania porozumienia.

Źródło: MPiPS