Aby zgłosić się na listę ekspertów przyrodniczych, należy:
- ukończyć szkolenie, o którym mowa powyżej i zdać egzamin ekspercki obejmujący zakres treści realizowanych podczas szkolenia, oraz
- posiadać wiedzę przyrodniczą i doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków ptaków lub siedlisk przyrodniczych, co potwierdzone musi być rekomendacją wystawioną zgodnie z wskazanym poniżej rozporządzeniem, przez instytucję lub organizację przyrodniczą. Na podstawie rekomendacji należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Uprawnienia eksperta przyrodniczego uzyskuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545, z póżn. zm.).

Szkolenie prowadzone jest w grupach - dla kandydatów na ekspertów o specjalności „Botanik" i specjalności „Ornitolog". Istnieje możliwość uzyskania uprawnień w obydwu specjalnościach.

Termin realizacji zostanie ustalony, gdy wpłyną zgłoszenia co najmniej 15 osób z każdej specjalności.
Zainteresowane szkoleniem osoby powinny przesłać karty zgłoszenia w terminie do 25 stycznia 2012 r.