Uroczysta gala z okazji jubileuszu odbędzie się 28 września o godzinie 11.00 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W obchodach wezmą udział przedstawiciele władz miasta, województwa, przedsiębiorcy i władze uniwersytetu oraz dziekani wydziałów rolnictwa z uczelni z całej Polski. Absolwentów UTP reprezentować będzie Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ryszard Zarudzki podsekretarz stanu w MRiRW. Goście będą mogli wziąć udział w spotkaniach organizowanych w katedrach. Obchody zakończą się Balem Absolwenta.

50 lat temu 7 października 1969 roku odbyła się przy ulicy Bernardyńskiej pierwsza inauguracja roku akademickiego w bydgoskiej filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, która po kilku przekształceniach stała się Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Pierwsze ślubowanie złożyło 105 studentów. Po czterech latach 36 z nich zostało inżynierami, a 41 w następnym roku magistrami inżynierami. Byli to pierwsi absolwenci naszego wydziału.

Przez pierwsze 29 lat wydział kształcił studentów tylko na kierunku rolnictwo, w ramach którego w roku 1986 utworzono pierwszą specjalność – ochronę roślin. Poszerzenie oferty kształcenia nastąpiło w roku 1998, gdy studia rozpoczęli studenci kierunku biotechnologia. W następnych latach oferta kształcenia była wzbogacana. Obecnie obejmuje 5 kierunków (rolnictwo, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, architektura krajobrazu, zielarstwo i fitoterapia). Wydział prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunkach rolnictwo i biotechnologia. W roku 2018 jako pierwsi na uczelni rozpoczęliśmy kształcenie w języku angielskim dla obcokrajowców. Studia podjęli wówczas studenci z Turcji, Indii, Rwandy i Mongolii. Warto zaznaczyć, że wszystkie kierunki mają pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Niestety, mimo zwiększania i różnicowania oferty dydaktycznej, liczba studentów rozpoczynających studia na wydziale maleje, co jest widoczną oznaką panującego niżu demograficznego.

Pierwsza kadra naukowa wydziału liczyła zaledwie 25 nauczycieli akademickich, w tym 5 docentów. Przewodził jej profesor Wojciech Cieśla, najpierw jako pełnomocnik, a od 1972 roku, gdy filia stała się Zamiejscowym Wydziałem Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu, jako dziekan I kadencji. Obecnie wydział liczy 94 nauczycieli akademickich, w tym 46 profesorów i doktorów habilitowanych (najwięcej na całej uczelni). Dzięki temu ma pełne prawa do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie pod aktualną nazwą rolnictwo i ogrodnictwo (od 1976 roku) oraz dyscyplinie inżynieria środowiska w dziedzinie nauk technicznych (od roku 2004 roku), a także stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (od 1984 roku). W trakcie dotychczasowej działalności stopień doktora nadano 248 osobom, a doktora habilitowanego 53 osobom, przeprowadzono 47 postępowań zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora.
Na przestrzeni lat rozwinęła się również baza badawcza wydziału. Obecnie wyposażony jest w aparaturę badawczą pozwalającą prowadzić badania na najwyższym poziomie, między innymi z genetyki, proteomiki, chemii i biochemii, mineralogii gleb, chemii żywności czy też mikrobiologii środowiskowej i żywności. Mocną stroną są nadal, prowadzone od początku działalności, badania naukowe dotyczące biologicznych, środowiskowych, agrotechnicznych i ekonomicznych uwarunkowań produkcji roślinnej.

O randze i renomie wydziału świadczą przede wszystkim absolwenci, ich wiedza, umiejętności i kompetencje, osiągnięcia oraz pozycja zawodowa i społeczna.

W ciągu 50 lat Wydział Rolnictwa i Biotechnologii ukończyło 10 853 absolwentów, którzy stanowią jego wizytówkę i są znakomitymi ambasadorami w środowiskach, w których obecnie przebywają. Pracują w wielu dziedzinach gospodarki i administracji – zarówno rządowej, jak i samorządowej, szkolnictwie i nauce. Wielu z nich poszerzało swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych, zdobyło stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego czy też tytuły profesorskie. To także dzięki nim region kujawsko-pomorski przoduje w produkcji rolniczej, a Wydział Rolnictwa i Biotechnologii ma wysoką pozycję w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczo-środowiskowych. Stanowi również ważny ośrodek naukowy oraz akademicki kształcenia zawodowego.