We wtorek podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Zygmunt Litwińczuk powiedział, że u progu zmian, jakie czekają polskie szkolnictwo wyższe należy na nowo określić, jaką uczelnią ma być uniwersytet. "Odpowiedź jest prosta: badawczo-dydaktyczną. Chcemy być zauważalni, innowacyjni, spójni wewnętrznie. Nasze priorytety to inwestycje w naukę, w jakość w dydaktyce i szeroka współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym" - powiedział prof. Litwińczuk.

- Znając już zaprezentowane na Kongresie Nauki w Krakowie założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym będę dążył, aby senacka komisja ds. statutu i rozwoju uczelni przedstawiła senatowi (uczelni) do czerwca 2018 r. projekt nowej strategii rozwoju uczelni do roku 2030. Zawarte tam propozycje powinny być na miarę naszych ambicji i możliwości, z koniecznymi zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi - zapowiedział rektor.

Podkreślił, że uniwersytet musi mieć możliwość "elastycznego i szybkiego dostosowania się do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i nowych wyzwań". Jego zdaniem szczególny nacisk powinien być położony na prowadzenie na uczelni badań naukowych, a zwłaszcza interdyscyplinarnych.

- Będziemy wspierać tworzenie silnych interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Rozważamy uruchomienie specjalnego programu grantów wewnętrznych dla realizacji pilotażowych interdyscyplinarnych badań w zespołach obejmujących pracowników z co najmniej dwóch wydziałów. Może to być później podstawą do przygotowania dobrych projektów badawczych do Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - powiedział.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym na sześciu wydziałach i 38 kierunkach studiuje w sumie ponad 6,7 tys. osób na studiach stacjonarnych oraz ponad 1,6 tys. osób na studiach niestacjonarnych i wieczorowych. W tegorocznej rekrutacji spośród około 8 tys. zarejestrowanych kandydatów na pierwszy rok studiów przyjęto ogółem ponad 2,3 tys. osób, w tym 524 osoby na studia niestacjonarne.

- Od 1 października realizujemy studia I stopnia na trzech nowych kierunkach - ekoenergetyka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności oraz wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana. W minionym roku akademickim uruchomiliśmy także studia II stopnia na kierunku dietetyka oraz turystyka i rekreacja - powiedział prorektor ds. nauki prof. Zbigniew Grądzki.

W tym roku na pierwszy rok studiów przyjęto 44 osoby mniej niż w roku poprzednim; to spadek o ok. 1,8 proc. W okresie od 2010 do 2016 r. liczba studentów na Uniwersytecie Przyrodniczym zmniejszyła się o ponad 22 proc., a liczba pracowników o 5 proc. Obecnie na uczelni zatrudnionych jest 1,6 tys. osób, w tym 756 nauczycieli akademickich.

Rektor uczelni powiedział, że w związku z przechodzeniem na emeryturę w szybkim tempie zmniejsza się liczba zatrudnionych profesorów tytularnych. - W ostatnich dwóch latach ubyło 20 osób. Ważnym zadaniem staje się więc wspieranie szybkiego zdobywania stopni i tytułów naukowych przez nowych doktorantów i młodych pracowników naukowych, aby nie dopuścić do powstania luki pokoleniowej - zaznaczył prof. Litwińczuk.

Uniwersytet Przyrodniczy ma 62-letnią historię. Jego początki sięgają 1955 r. kiedy w Lublinie powstała Wyższa Szkoła Rolnicza, którą tworzyły trzy wydziały Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny. Z biegiem lat uczelnia się rozwijała - przekształciła w Akademię Rolniczą, a potem w Uniwersytet Przyrodniczy. W ostatnich latach na uczelni przeprowadzono wiele inwestycji - oddano do użytku m.in. Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, nową Bibliotekę Główną, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

Łącznie w okresie 62 lat funkcjonowania uczelni jako samodzielnej jednostki prawnej dyplom ukończenia studiów otrzymało ponad 68 tys. absolwentów.