Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości rozdzielenia ryzyk w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składek z budżetu państwa oraz udziału budżetu państwa w wypłacie odszkodowań na rzecz producentów rolnych z tytułu ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia suszy, a także wprowadzenie od dnia 1 lipca 2008 r. obowiązku zawierania przez producentów rolnych umów ubezpieczenia 50 proc. powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia powodzi, suszy, gradu oraz ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Pomimo tego, że w ostatnich latach nasila się występowanie niekorzystnych dla produkcji rolniczej zjawisk atmosferycznych, wciąż niewielka liczba producentów rolnych ubezpiecza swoje uprawy i zwierzęta gospodarskie i w przypadku wystąpienia szkód nie mają oni środków na wznowienie produkcji.

Wprowadzenie obowiązku ubezpieczania upraw jest również konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50 proc. upraw przez rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk. O wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia w rolnictwie wnioskowali ponadto rolnicy, przedstawiciele izb rolniczych oraz niektórych organizacji rolniczych.

Podczas zorganizowanej w Ministerstwie Rolnictwa konferencji prasowej szef resortu rolnictwa Andrzej Lepper poinformował, że wg wyliczeń resortu rolnik będzie musiał zapłacić składkę w wysokości ok. 30 zł/ha.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi