GUS odnotował zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, a zwiększenie powierzchni lasów: „W 2010 r. struktura użytkowania ziemi w gospodarstwach rolnych różniła się dość znacznie od spisanej w 2002 r.: udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogólnej zmniejszył się o 2,3 pkt. procentowego, natomiast zwiększył się udział lasów o 1,3 pkt. procentowego oraz pozostałych gruntów o 1,1 pkt. procentowego. Wzrost powierzchni lasów i gruntów leśnych nastąpił w wyniku zalesień związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesiania gruntów innych niż rolne. Areał  użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w 2010 r. wyniósł 15,5 mln ha i w porównaniu z 2002 r. zmniejszył się o 1,4 mln ha, tj. o 8,1 proc. Udział powierzchni użytków rolnych pozostających w użytkowaniu gospodarstw indywidualnych w porównaniu do ogólnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w 2010 r. wyniósł 88,1 proc., natomiast gospodarstwa indywidualne posiadające powierzchnię użytków rolnych powyżej 1 ha stanowiły 86,6 proc. w ogólnej powierzchni użytków rolnych”.