Zgodnie ze wstępnymi danymi liczbowymi opublikowanymi w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, Dania, Holandia i Cypr to jedyne państwa członkowskie, które w roku kwotowym 2009/2010 przekroczyły kwoty mleczne, w wyniku czego muszą zapłacić w sumie 19 milionów euro kary. Dla porównania w zeszłym roku opłaty te wynosiły 99 milionów euro, a jeszcze rok wcześniej – 340 milionów euro. Wskutek zwiększenia kwot uzgodnionego w ramach oceny funkcjonowania WPR w 2008 r. produkcja mleka we Włoszech po raz pierwszy zmieściła się w przyznanej kwocie, ponieważ całkowita produkcja UE wyniosła o około 7 proc. poniżej ogólnego poziomu, w porównaniu do 4,2 proc. w roku kwotowym 2008/09 (od kwietnia do marca).

Dacian Ciolos, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: Chociaż liczby te stanowią potwierdzenie faktu, że Włochom wreszcie udało się zmieścić w przyznanej kwocie, to jednak rok kwotowy 2009/2010 pozostanie w pamięci przede wszystkim z uwagi na szczególnie trudną sytuację rynkową zaistniałą w tak wielu państwach członkowskich. Na forum grupy wysokiego szczebla, której zadaniem było zbadanie kryzysu rynkowego, uważnie przeanalizowaliśmy sytuację i jestem przekonany, że projekty aktów prawnych, które przedstawię w grudniu, pozwolą producentom mleka lepiej reagować na zmiany na rynku i zapewnią bardziej stabilne warunki, biorąc pod uwagę fakt, że zbliżamy się do zaplanowanego na 2015 r. zniesienia sytemu kwot mlecznych.

W sumie wymienione trzy kraje przekroczyły swoje krajowe kwoty o 70 tysięcy ton. Holandia i Dania przekroczyły kwotę dostaw o 0,4 proc., a Cypr o 0,3 proc; w wyniku czego kraje te muszą odpowiednio zapłacić kary w wysokości 13,03 miliona euro, 5,68 miliona euro i 125 tysięcy euro. Holandia przekroczyła także kwotę sprzedaży bezpośredniej o około 2 268 ton, za co musi wnieść dodatkową opłatę w wysokości 631 tysięcy euro. W oparciu o roczne deklaracje państw członkowskich wszystkie pozostałe 24 państwa członkowskie zmieściły się w przyznanych kwotach. Mimo że decyzje podjęte w 2008 r. (zwiększenie kwot i zmiana systemu korygowania zawartości tłuszczu) znacząco zwiększyły możliwości produkcji w roku 2009/2010, jedynie w 10 państwach członkowskich (Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Hiszpania, Luksemburg, Malta, Holandia, Austria i Finlandia) odnotowano wzrost dostaw. W rzeczywistości ogólny poziom dostaw obniżył się o 0,6 proc. odzwierciedlając trudną sytuację rynkową: w 11 państwach członkowskich (Czechy, Estonia, Irlandia, Grecja, Francja, Łotwa, Litwa, Węgry, Rumunia, Słowacja i Szwecja) poziom ten spadł o ponad 2 proc. Po korekcie zawartości tłuszczu dostawy w 15 państwach członkowskich (Bułgaria, Czechy, Estonia, Irlandia, Grecja, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania) były o co najmniej 10 proc. poniżej ich krajowych kwot.

Jak działa system kwot

Wprowadzanie do obrotu mleka krowiego w Unii Europejskiej podlega systemowi kwot. Każde państwo członkowskie ma dwie kwoty – jedną przeznaczoną na dostawy do mleczarni, drugą na sprzedaż bezpośrednią konsumentom. Te ilości są rozdzielane między producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim. Za rok kwotowy 2009/2010 (od kwietnia 2009 r. do marca 2010 r.) łączna kwota na dostawy do mleczarni wynosiła 144,8 mln ton, podzielona na 836 tys. kwot indywidualnych. Osobna kwota w wysokości 3,5 mln ton na sprzedaż bezpośrednią konsumentom podzielona została na 370 tys. kwot indywidualnych.

Jeżeli krajowa kwota zostanie przekroczona, producenci w danym państwie członkowskim, którzy przyczynili się do tego przekroczenia, uiszczają opłatę z tytułu nadwyżki w wysokości 27,83 euro za każde 100 kg nadwyżki. Producenci krowiego mleka muszą wnieść tę opłatę w odniesieniu do ilości mleka, lub ekwiwalentu mleka, wykraczających poza kwotę i wprowadzonych do obrotu w ciągu 12 miesięcy – od dnia 1 kwietnia do 31 marca. Co roku do dnia 1 września państwa członkowskie muszą składać Komisji sprawozdanie z wyników stosowania systemu kwot mlecznych w poprzednim okresie. Zgłoszenie to ma formę wypełnionego kwestionariusza zawierającego wszystkie dane konieczne do obliczenia opłaty wyrównawczej z tytułu nadwyżki.

Źródło: farmer.pl