UNEP (United Nations Environmental Programme - Program Środowiskowy ONZ, agenda ds. ochrony środowiska i monitorowania jego stanu) przypomina, że publikuje report zaledwie kilka dni przed spotkaniem światowych przywódców na konferencji klimatycznej w Warszawie.

Według UNEP, jeżeli społeczność międzynarodowa nie zacznie natychmiast jeszcze szerszych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szansa na utrzymanie w tym wieku globalnego wzrostu temperatury poniżej 2 stopni wieku będzie szybko maleć. Raport stwierdza, że oznaczać to musi jeszcze bardziej drastyczne programy redukcji w średnim terminie, większe koszty, konieczność stosowania niesprawdzonych technologii.

UNEP przypomina, że w innym raporcie oszacował koszty globalnego wzrostu temperatury dla Afryki. W 2070 r. koszty dostosowania się kontynentu do wzrostu znacznie przekraczającego 2 stopnie oszacowano na 350 mld dzisiejszych dolarów rocznie, podczas gdy przy utrzymaniu ocieplenia poniżej 2 stopni koszty te będą o 200 mld niższe.

Raport przypomina, że dla utrzymania się na 2-stopniowej ścieżce wzrostu temperatury, globalna emisja w 2020 r. powinna wynieść 44 mld ton ekwiwalentu CO2 (GtCO2e), 40 GtCO2e w 2025 r., 35 GtCO2e w 2030 r. i 22 GtCO2e w 2050. W 2010 r. światowa emisja przekraczała 50 GtCO2e. Natomiast UNEM szacuje, że nawet jeśli kraje spełniają swoje obecne zobowiązania klimatyczne, to w 2020 r. emisje gazów cieplarnianych mogą być o 8 do 12 GtCO2e wyższe niż zakładane 44 GtCO2e.

UNEP ocenia równocześnie, że 44 GtCO2e w 2020 r. nadal jest możliwe i przytacza szacunki, z których wynika, że obciążenie emisji tony CO2 opłatą rzędu 100 dol. powoduje ograniczenie globalnej emisji o 14-20 GtCO2e.

Raport ocenia, że zaostrzenie deklarowanych przez państwa celów w ramach negocjacji klimatycznych może dać 1-2 GtCO2e ograniczenia emisji, podczas gdy po prostu wypełnianie zobowiązań daje 2-3 GtCO2e.

UNEP szanse na dalsze ograniczenia widzi w zacieśnianiu współpracy międzynarodowej. Raport przypomina, że 50 krajów zobowiązało się do 2016 r. wycofać nieefektywne żarówki, a oświetlenie zużywa 15 proc. globalnej produkcji energii elektrycznej i jest źródłem 5 proc. emisji. W obszarze podnoszenia efektywności energetycznej UNEP widzi możliwość ograniczenia emisji nawet o 2 GtCO2e.

Rozpowszechnianie odnawialnych źródeł energii (OZE) może dać w 2020 r. redukcję o 1-3 GtCO2e - ocenia też raport, przypominając, że w 2012 r. w skali globalnej w OZE zainwestowano 244 mld dol., co przyniosło 115 GW nowych mocy. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba państw, które wyznaczyły sobie cele produkcji "zielonej" energii wzrosła z 48 do 140 - przypomina UNEP. Dokument szacuje też, że reforma systemu subsydiowania paliw kopalnych może przynieść 0.4-2 GtCO2e ograniczenia emisji. Możliwości ograniczenia emisji z rolnictwa ocenia się na 1.1-4.3 GtCO2e rocznie.

Raport stwierdza jednak, że aby międzynarodowe inicjatywy były efektywne potrzebne są jasno zdefiniowane wizje i mandat, większy wkład państw rozwijających się, wystarczające i elastyczne finansowanie, zachęty dla uczestników, przejrzystość mechanizmów.