Jak czytamy w uzasadnieniu, "w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmiany polegające na zróżnicowaniu wymagań dla gospodarstw zlokalizowanych na całym terytorium Polski w zależności od ilości świń utrzymywanych średniorocznie w gospodarstwie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny".

W gospodarstwach, w których utrzymuje się nie więcej niż 10 sztuk świń w roku kalendarzowym, wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, odstąpiono od obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami oraz wjazdami i wyjazdami. W gospodarstwach tych hodowcy zwierząt nie będą musieli sporządzać spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki. Zaznaczono, że przy tak małej liczbie utrzymywanych zwierząt nie jest konieczne sporządzanie takiego spisu.

Odstąpiono również od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

Kolejne zmiany

Jednocześnie wprowadzony został zakaz utrzymywania loch do rozrodu i knurów, w gospodarstwach tych utrzymuje się wyłącznie świnie w celu produkcji mięsa na własny użytek.

Zmiany wprowadzone zostały również w kwestii wykonywania badania laboratoryjnego w kierunku ASF w gospodarstwach zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami, wykonywanych przy uboju świń na użytek własny. Badanie to dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF. Decyzja odnośnie konieczności wykonania takiego badania pozostanie w gestii organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Będzie prościej

Jak informują autorzy projektu, "wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie wymagań w zakresie bioasekuracji związanej z ASF dla małych gospodarstw z uwzględnieniem ich specyfiki funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu w nich odpowiedniego poziomu bioasekuracji i zabezpieczenia przed ewentualnym wprowadzeniem do gospodarstwa wirusa ASF".

Gospodarstwa utrzymujące kilka sztuk zwierząt to gospodarstwa oparte na pracy własnej, w których ruch pojazdów i osób ogranicza się do domowników. W związku z tym odstąpienie od części wymagań, w tym konieczności prowadzenia rejestrów oraz wykładania mat dezynfekcyjnych, nie wpłynie na poziom zabezpieczenia tych gospodarstw, a jednocześnie pozwoli na ułatwienie ich funkcjonowania - zaznaczono w uzasadnieniu.

Resort rolnictwa proponuje, by projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.