O podpisaniu przez głowę państwa tej noweli poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z nowymi przepisami, będzie tworzony wyodrębniony rachunek bankowy, na który udzielający pomocy publicznej wpłacałaby środki dla beneficjentów. Pieniądze na tym rachunku byłyby gromadzone do momentu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE ważności lub nieważności decyzji Komisji Europejskiej w związku z udzieleniem pomocy publicznej.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, celem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej jest wyeliminowanie stanu niepewności prawnej w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

W komunikacie kancelarii dodano, że zgodnie z ustawą, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawie dotyczącej pomocy publicznej, beneficjent pomocy będzie mógł złożyć, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, podmiotowi udzielającemu pomocy oświadczenie o czasowej rezygnacji z wykonywania praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej lub umowy, wskazując okres tej rezygnacji.

W okresie rezygnacji prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnej lub umowy będą zawieszone, a obowiązki związane z uiszczeniem kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych praw i obowiązków w okresie rezygnacji ustają.

Za okres rezygnacji nie będzie przysługiwała wypłata pomocy publicznej, w przypadku wydania przez Komisję Europejską nowej decyzji, stwierdzającej ponownie dopuszczalność pomocy publicznej.