Projekt ma uporządkować i usprawnić system obrotu ziemią rolniczą oraz zwiększyć kontrolę nad obrotem gruntami rolnymi.

W komunikacie wyjaśniono, że zmiana dotycząca prawa pierwokupu została zaproponowana, ponieważ obrót tak niewielkimi parcelami nie wpływa na poprawę struktury agrarnej kraju. Angażuje natomiast Agencję wáliczne działania biurokratyczne, utrudniając koncentrację na obrocie większymi nieruchomościami.

Inną zmianą jest obniżenie ustawowego limitu powierzchni gospodarstwa rodzinnego z 300 do 100 ha.

"Takie rozwiązanie bardziej odzwierciedla rzeczywistość polskiej wsi i jej strukturę agrarną. W tej sytuacji priorytetem powinno być powiększanie przede wszystkim gospodarstw kilku- i kilkunastohektarowych, aby zapewnić ich właścicielom oraz ich rodzinom możliwość utrzymania się z pracy wárolnictwie. Nabywanie przez nich ziemi w celu zwiększania powierzchni gospodarstw doátego limitu powinno następować na preferencyjnych warunkach i z wyłączeniem prawa pierwokupu Agencji" - napisano w komunikacie.

Projektowane przepisy doprecyzowują warunki, umożliwiające uznanie osoby fizycznej za rolnika indywidualnego. Zgodnie z nowymi przepisami, rolnikiem indywidualnym byłaby osoba fizyczna, która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o powierzchni do 100 ha, osobiście prowadząca gospodarstwo rolne i mieszkająca w gminie, w której się ono znajduje.

Kolejną zmianą jest propozycja wznowienia świadczenia pomocy dla rodzin pracowników byłych PGR. Polegać ma ona m.in. na przyznawaniu stypendiów dzieciom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych iástudiującym na wyższych uczelniach oraz na finansowaniu dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej.

Roczny koszt realizacji zadań przez Agencję w zakresie pomocy dla mieszkańców wsi zagrożonych biedą i wykluczeniem społecznym szacowany jest na ok. 125 mln zł.

Wprowadzono również zmiany w wysokości opłaty uiszczanej Agencji przez osobę, która zbywa prawa użytkowania wieczystego. Będzie to 50 proc. ceny uzyskanej ze sprzedaży. "Powinno to ograniczyć proceder wyprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym jednostek, które finansują swoją działalność ze sprzedaży mienia" - wyjaśnia komunikat.

Nowe przepisy pozwalają również wykreślić z ewidencji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczone na drogi krajowe, które zostały oddane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponadto rząd zaproponował ograniczenie do 300 ha łączną powierzchnię nieruchomości, jaką wraz z gruntami stanowiącymi już własność nabywcy może od Agencji nabyć jeden podmiot.

Inna propozycja to wprowadzenie przetargów ograniczonych, umożliwiających nabywanie ziemi przez młodych rolników. Obecnie do przetargów stają osoby, które nie są formalnie z rolnictwem związane. Wymogiem dla osób biorących udział w przetargu ograniczonym będzie trzyletni okres zameldowania w danej gminie, w której nabywane są grunty.

W projekcie nowelizacji ustawy uregulowano status prawny najemcy mieszkania wpisanego do rejestru zabytków oraz lokali w budynkach nie służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Możliwe będzie sprzedanie osobom trzecim tego zasobu, nawet wówczas, gdy lokale są zajęte przez najemców. Najemcom będzie przysługiwać prawo do dalszego zamieszkiwania na czas nieokreślony.

Źródło: PAP