Łącznie na rolnictwo przeznaczone będzie 49 mld 728 mln zł, zaś w roku ubiegłym na ten cel wygospodarowano 52 mld zł.

Poza tym w projekcie budżetu na 2012 r. przewidziano kwotę 1 mld 34 mln zł na pożyczki udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie PROW 2007 -2013. Jest to nominalnie aż o 16,6 proc. mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 ogółem na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne w ramach wszystkich części budżetu, bez wydatków na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ale łącznie z częścią 62 – Rybołówstwo, budżetem wojewodów i rezerwami celowymi, zaplanowano 11 mld 571 mln zł (nominalnie 91,8 proc.) analogicznej kwoty przewidzianej ustawą budżetową na 2011 r.

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opiniując ustawę budżetową zaznaczyła, że oprócz kwoty 11 mld 571 mln zł na rok 2012 przewidziano dla rolnictwa rybołówstwa i rozwój wsi środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszące21 mld 265 mln zł -  nominalnie o 6,6 proc. niższe od analogicznych środków wg ustawy budżetowej na rok 2011.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2012 w zakresie rolnictwa , i wniosła o: zwiększenie o 100 mln zł- w części 83 – Rezerwy celowe – poz. 50 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym zamiast 6 mln zł do 16 mln zł dla spółek wodnych na realizacje zadań w zakresie utrzymania melioracji wodnych szczegółowych. (W ramach zaplanowanej na 2012 r. kwoty 210 000 tys. zł.)

Na KRUS przeznaczono w nowym budżecie 15 mld 856 mln zł.

Komisja upoważniła posła Henryka Kowalczyka do przedstawienia opinii w Komisji Finansów Publicznych.