Gospodarstwa posiadające ponad 1 tys. ha użytkowały 5,9 proc. powierzchni użytków rolnych. Gospodarstw indywidualnych w tej grupie obszarowej było 67 i użytkowały one 1 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych.

Ponadto odnotowano 850 gospodarstw rolnych posiadających od 500 ha do 1000 ha użytków rolnych, gospodarstwa te użytkowały 3,9 proc. powierzchni użytków rolnych - wynika z danych GUS.

W 2012 r. liczba gospodarstw rolnych wyniosła 1543,5 tys. gospodarstw rolnych, z których 1268,3 tys., tj. 82,2 proc. zajmowało się uprawą ziemiopłodów rolnych. Z łącznej liczby 1543,5 tys. gospodarstw rolnych - 1480,3 tys. to gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych. Gospodarstw indywidualnych było 1540,0 tys. w tym powyżej 1 ha użytków rolnych posiadało 1476,8 tys. gospodarstw indywidualnych - poinformował GUS.

Średnią powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne obliczono na 11,13 ha, przy czym średnia powierzchnia ogólna w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha wynosiła 11,54 ha, a średnia powierzchnia ogólna w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych do 1 ha - 1,51 ha, zaś średnia powierzchnia użytków rolnych w tych gospodarstwach to 0,73 ha.