Posłowie wysłuchali informacji o prywatyzacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa poprzez sprzedaży m.in. na rzecz rolników indywidualnych.
Obecnie skuteczność sprzedaży w ramach pierwszeństwa w nabyciu szacowana jest na poziomie 60 - 70 proc., a w trybie przetargowym na poziomie 20 proc. - czytamy w informacji przedłożonej w Sejmie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Zdecydowanie wyższa skuteczność przetargów ograniczonych wynika m.in. z tego, że są one organizowane na wnioski rolników w odniesieniu do wskazanych nieruchomości rolnych o relatywnie dużej powierzchni. W przetargach ograniczonych rozstrzygniętych przez ANR w pierwszym półroczu 2010 roku średnia powierzchnia nieruchomości wynosiła 14,6 ha, podczas gdy w przetargach nieograniczonych - 2,4 ha.
Agencja intensyfikuje sprzedaż gruntów rolnych, jednakże zwraca uwagę na szereg czynników, utrudniających coraz większą sprzedaż.
Do tych czynników ANR zalicza m.in.: brak planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzone w gminach prace nad zmianami istniejących planów miejscowych lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia szczegółowe określenie przeznaczenia gruntów, a w konsekwencji ich właściwą wycenę i sprzedaż.
Poza tym rządowa Agencja poinformowała o zmniejszającym się zainteresowaniu nabyciem gruntów rolnych, co ma związek z niekorzystną sytuacją dochodową w rolnictwie.
Intensyfikację sprzedaży ograniczają także występujące na gruntach rolnych Skarbu Państwa złoża kopalin, nieustalone przebiegi dróg.
Mimo wielu trudności, Agencja sprzedała ponad 2 mln gruntów od początku swojej działalności. Z danych ANR wynika, że 80 proc. sprzedanych przez nią gruntów kupiły osoby fizyczne, 20 proc. trafiło w ręce osób prawnych. W tym roku zamierza sprzedawać coraz więcej ziemi, m.in. poprzez uwolnienie do sprzedaży zablokowanych dotychczas gruntów objętych zastrzeżeniami reprywatyzacyjnymi.
Jednakże ANR zwraca uwagę na to, że istotne przyspieszenie prywatyzacji zależeć będzie w dużej mierze także od postawy byłych właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców.
Dotychczasowe doświadczenia Agencji - napisano w informacji - w zakresie całokształtu spraw dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych pozwalają przewidzieć, że część byłych właścicieli (spadkobierców), nie zainteresowanych kupnem nieruchomości na zasadach pierwszeństwa nabycia (np. ze względu na brak środków), podejmie różnego rodzaju działania prawne, mające na celu utrudnienie, opóźnienie lub uniemożliwienie Agenci dokonania sprzedaży na rzecz osób trzecich.
Agencja zauważa, że nie ma możliwości określenia ewentualnej skali i wagi problemów, które mogą się pojawić się w tym zakresie.
Polska, jako jeden z nielicznych krajów, nie ma ustawy reprywatyzacyjnej.