Jak poinformowała Lucyna Janiszewska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, konkurs ma zostać rozstrzygnięty w styczniu 2017 r., a łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 82 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 i mogą być przeznaczone na działania służące ochronie różnorodności biologicznej.

Po pierwszym etapie konkursu do oceny merytorycznej zakwalifikowano 10 wniosków od samorządów i instytucji z regionu, które przeszły weryfikację formalną. Starają się one łącznie o dotacje w wysokości ponad 12,3 mln zł.

O najwyższe dofinansowanie wystąpiła Gołdap, która jest jedyną miejscowością uzdrowiskową w województwie. Władze miasta chcą uzyskać 3,5 mln zł na rekultywację jeziora położonego po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej.

- Czekamy tylko na rozstrzygnięcie konkursu, mamy nadzieję, że nasz wniosek przejdzie. Jesteśmy praktycznie gotowi do podpisania umowy i rozpoczęcia inwestycji - powiedział zastępca burmistrza Jacek Morzy.

Do rekultywacji ma być użyte ok. 300 ton preparatu na bazie naturalnej glinki bentonitowej, który zostanie rozsypany na powierzchni jeziora. Opadając na dno wiąże on biogeny, powstrzymując eutrofizację. Takie "kuracje" mają się odbyć dwukrotnie - na jesieni przyszłego roku i wiosną 2018 r.

W konkursie uczestniczą dwa projekty zgłoszone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który chce uzyskać na każdy z nich po blisko 1,7 mln zł. Jak powiedział prof. Czesław Hołdyński z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody, uczelnia zamierza zrewitalizowć park i poprawić warunki bytowania fauny i flory w zabytkowej części w Kortowa.

Naukowcy chcą odtworzyć przedwojenny leśny charakter tego parku, wyleczyć cenne egzemplarze drzew, dosadzić rośliny tworzące runo i podszyt, odtworzyć oś widokową od hali sportowej na jezioro i zamontować budki lęgowe. Chcą również wzbogacić zielenią architekturę najstarszej części campusu, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Inwestycje mają też umożliwić prowadzenie w tych miejscach zajęć ze studentami architektury krajobrazu czy leśnictwa.

Nadleśnictwo Kudypy wystąpiło o ponad 360 tys. zł na prace w tamtejszym arboretum. Według zastępcy nadleśniczego Grzegorza Jeznacha chodzi o spowolnienie odpływu wody z torfowiska wysokiego i ochronę rosnących tam cennych gatunków roślin. Dotacja miałaby zostać przeznaczona także na budowę infrastruktury, która ograniczy niekontrolowany ruch turystów poza wyznaczonymi ścieżkami oraz na zagospodarowanie obrzeży leśnego arboretum.

Nadleśnictwo Srokowo złożyło natomiast wniosek o prawie 570 tys. zł na odtworzenie tzw. siedlisk priorytetowych, czyli cennych fragmentów lasu, zdegradowanych przez działalność bobrów. Jak mówił nadleśniczy Zenon Piotrowicz, na jego terenie żyje 2 tys. tych zwierząt, a ok. 10 proc. lasu znajduje się pod wodą. Jego zdaniem potrzebne są więc działania przywracające równowagę biologiczną, łagodzące konflikt między ochroną lasu i bobrów.

Leśnicy chcą m.in. posadzić tzw. poletka zgryzowe, by bobry pozostały tam, gdzie obecnie bytują i nie zajmowały kolejnych terenów w poszukiwaniu pokarmu. Chcą też m.in. uregulować stosunki wodne na opuszczonych przez te gryzonie rozlewiskach i przywrócić zniszczony las do stanu pierwotnego.

Miasto Lidzbark Warmiński ubiega się o ponad 1,6 mln zł na zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny. Samorząd planuje uporządkować ten teren, nasadzić nowe rośliny i usunąć gatunki inwazyjne, zbudować ścieżki turystyczne, miejsca widokowe i pomosty, zamontować budki dla ptaków i "uliki" dla owadów zapylających kwiaty.

Podobne inwestycje planuje starostwo lidzbarskie, które za prawie 1,7 mln zł dofinansowania chciałby zagospodarować południową stronę doliny Łyny, która jest obszarem chronionego krajobrazu. Jeden z istniejących tam budynków miałby zostać zaadoptowany na powiatowe centrum edukacji ekologicznej.

O unijne dotacje w tym konkursie ubiegają się też projekty: utworzenia parku ekologicznego w Barcianach (632 tys. zł), rewaloryzacji parku przy szkole policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie (408 tys. zł), oraz ochrony zagrożonych siedlisk nad jeziorem Mildzie k. Miłakowa (1,6 mln zł).