Na ogół korzystne warunki agrometeorologiczne na początku kwietnia wpłynęły na znaczne przyspieszenie wiosennych prac polowych. Na niżej położonych polach prowadzenie prac polowych uniemożliwiało nadmierne uwilgotnienie gleb.

Do siewów i sadzenia roślin uprawnych przystąpiono pod koniec marca tj. w podobnym terminie jak w roku ubiegłym. Ocieplenie w drugiej dekadzie kwietnia oraz dobre uwilgotnienie gleb wpłynęło na zadowalający wzrost i rozwój roślin uprawnych, a także wywołało dobre, wyrównane wschody zbóż jarych - podaje GUS.

Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja.

Z przeprowadzonych w marcu badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały gorzej niż w roku ubiegłym. W większości województw odnotowano większe niż w roku poprzednim straty w powierzchni zasianych ozimin. Jak podał GUS uszkodzenia roślin upraw ozimych wynikały głównie z wystąpienia na plantacjach pleśni śniegowej.

Ponadto uszkodzenia były spowodowane występowaniem silnych mrozów połączonych z dobowymi wahaniami temperatury oraz utrzymującymi się na polach zastoiskami wody na przedwiośniu. Znaczne wahania temperatury między dniem a nocą powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, co niekorzystnie wpływało na system korzeniowy i znacznie osłabiało oziminy.