- W ubiegłorocznych wyborach do izb rolniczych wzięło udział 250 tys. rolników, czyli około 7,25 proc. spośród 5 milionów uprawnionych. Tylu rolników nie ma - mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR. - Tak duża liczba osób uprawnionych to wynik interpretacji przepisów: w 2003 roku zmieniła się ustawa podatkowa i podatek gruntowy mogli płacić nawet działkowicze. Teraz wracamy do zasady, że płatnik podatku gruntowego to posiadacz co najmniej 1 hektara. Takich osób jest ok. 3 mln. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że gospodarstw produkujących na rynek jest tak naprawdę ok. 400-500 tysięcy, to za zadowalającą frekwencję trzeba uznać udział w wyborach ok. 300 tys. rolników - dodaje Szmulewicz.

- Izby powinny być ponadpartyjne, reprezentować wszystkich rolników - powiedział na konferencji w Sejmie Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI "Solidarność". - Rolnicy, opłacając podatek rolny, jego 2 proc. przeznaczają na izby rolnicze i nie powinni rezygnować z udziału w wyborze.

Do głosowania zachęcali też Marek Sawicki, minister rolnictwa, i Władysław Serafin, przewodniczący Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Jak głosować?
Na karcie do głosowania osoba uprawniona do głosowania oddaje głos na jednego kandydata w okręgu jednomandatowym lub na nie więcej niż dwóch kandydatów w okręgu dwumandatowym, stawiając znak "X" w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
Jeżeli znak "X" postawiono obok większej liczby nazwisk kandydatów niż jest wybieranych w danym okręgu wyborczym lub nie postawiono znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata, to taki głos jest nieważny. W przypadku płacenia podatku rolnego w kilku gminach, prawo do głosowania przysługiwać będzie danej osobie w każdej z nich.

Wybory do walnych zgromadzeń są dwustopniowe: najpierw wybiera się członków tzw. rady powiatowej, ci z kolei - na swym pierwszym posiedzeniu - wybierają spośród siebie przewodniczącego i delegata, którzy wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby. Zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad powiatowych w ciągu 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych. Natomiast w ciągu 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych, ustępujący zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia. Wtedy to zostaną wybrane nowe organy Izby, tj.: zarząd i komisja rewizyjna, a ponadto komisja budżetowa i delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.