Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentacją wszystkich izb rolniczych. W jej skład wchodzą prezesi izb rolniczych oraz delegat z każdej izby.
Pierwszym prezesem KRIR był Józef Waligóra. Organem wykonawczym Krajowej Rady Izb Rolniczych jest Zarząd wybrany przez nią spośród jej członków. Do właściwości działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do właściwości innych organów Krajowej Rady.
Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa oraz trzech członków.
Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura, którym kieruje dyrektor powołany przez Zarząd.
Wewnętrznym organem kontrolnym Krajowej Rady, zwłaszcza w zakresie finansów, jest Komisja Rewizyjna wybierana i odwoływana przez nią spośród jej członków. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób.

Źródło: KRIR