Minister Skarbu Państwa 4 lipca podjął decyzję o udzieleniu Spółdzielni Producentów i Przetwórców Zbóż z siedzibą w Koszalinie wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ" w Stoisławiu.