PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Wymogi powiązane z płatnościami

Wymogi powiązane z płatnościami

Od nowego roku rolnicy muszą spełniać szereg wymogów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dbają oni bowiem o zdrowie publiczne. Bezpieczeństwo żywności przede wszystkim.To, co farmerzy wyprodukują na polu lub w oborze powinno być zdrowe i identyfikowalne. Oznacza to, że pochodzenie każdego produktu żywnościowego musi być znane. Produkcja pierwotna rolników zostaje poddana ostrym wymogom. Żywność, którą weźmie do ręki konsument, musi być bezpieczna. Powinno być o niej powiedzieć wszystko: gdzie została wyprodukowana i przy użyciu jakich metod. Kontrole w gospodarstwach mogą przeprowadzać pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej, którzy będą sporządzali listę kontrolną norm, jakie obowiązują w produkcji.

DOTKLIWE KARY
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność z normami, wynikająca z zaniedbania rolnika, obniżka płatności będzie wynosiła 3 proc. całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jednakże kontroler może ją obniżyć do 1 proc. lub zwiększyć do 5 proc. całkowitej kwoty dopłat. Jeśli rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, płatność pomniejszona zostanie o 20 proc., jednakże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wydać decyzję o pomniejszeniu dopłat do 15 proc. Może również jego skalę do 100 proc. całkowitej kwoty. W przypadku, gdy takie samo naruszenie zostanie wykryte u rolnika w kolejnych dwóch latach, mamy do czynienia z tzw. powtarzalnością. W sytuacji stwierdzenia powtarzającej się niezgodności, procent sankcji zostanie pomnożony przez 3, jednak jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć 15 proc. całkowitej kwoty dopłat bezpośrednich. Nie usuwanie przez rolników niedociągnięć, stwierdzonych przez kontrolerów będzie skutkowało dotkliwą karą. Najwyższym jej wymiarem jest wykluczenie rolnika z płatności bezpośrednich.

ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN
Dozwolone jest stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i to zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, czyli ściśle z podanymi w niej zaleceniami w taki sposób, by nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Rolnicy są zobowiązani prowadzić ewidencję tych zabiegów, którą należy przechowywać przez 2 lata, od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin. Ewidencja zawiera: nazwę rośliny, produktu roślinnego; powierzchnię uprawy roślin; powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania; nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki; przyczyny zastosowania środków ochrony roślin.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolniczej mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia, ważne przez 5 lat od jego ukończenia.

Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze będące w eksploatacji powinny posiadać badania techniczne wykonane przez jednostki upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kontrola sprawności technicznej opryskiwaczy powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 3 lata.
Przepisy unijne stanowią, że środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się sprzętem naziemnym, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s. Ten zapis nie znalazł się w zaleceniach polskich wymogów cross - compliance.

Zabronione jest stosowanie środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka oraz środków chwastobójczych i desykantów przy użyciu sprzętu agrolotniczego oraz środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji.
Od 2014 r. wejdą w życie ostrzejsze normy dotyczące produkcji roślinnej. Wykonując zabiegi ochrony roślin, rolnicy będą musieli w pierwszej kolejności stosować metody biologiczne, agrotechniczne, hodowlane, a tam gdzie jest to możliwe, integrowaną ochronę roślin.

ZAKAZ STOSOWANIA ZWIĄZKÓW O DZIAŁANIU HORMONALNYM, TYREOSTATYCZNYM I BETA - AGONISTYCZNYM.
Kontrole w zakresie stosowania tego rodzaju środków należą do Inspekcji Weterynaryjnej. Rolnicy mający zwierzęta gospodarskie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt, a lekarze weterynarii do prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów leczniczych i pasz leczniczych. Lekarz weterynarii leczący zwierzęta jest zobowiązany do dokonywania wpisów w ewidencji leczenia zwierząt.
Od stycznia 2011 r. nie będzie można podawać zwierzętom, substancji o działaniu tyreostatycznym oraz stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów. Są jednak odstępstwa od tej reguły. Leki zawierające powyższe składniki można podać zwierzęciem - o ile zadecyduje o tym lekarz - jednakże musi upłynąć odpowiedni okres karencji od podania leku, zanim mięso zwierząt trafi na rynek.

Tyreostatyki hamują produkcję hormonów tarczycy i powodują przyrost masy ciała zwierząt. Wspomniane stilbeny to związki organiczne z grupy nienasyconych węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych. Powodują przyspieszony wzrost. Leki zawierające związki beta-agonistyczne wpływają na kurczliwość mięśniówki gładkiej macicy i są stosowane w celu przyspieszenia akcji porodowej. Nie wolno także stosować związków estrogennych i androgennych. Takie związki stymulują wzrost u młodego bydła rzeźnego i owiec. Powyższe związki i substancje, jak wspomniano, można podawać w celach leczniczych, tylko na wyraźne wskazanie lekarza weterynarii. Leków zawierających powyższe substancje nie można przechowywać w gospodarstwie. Inspekcja weterynaryjna może pobrać tkanki lub mleko, w celu ich sprawdzenia pod względem występowania takich substancji. Nie wolno wprowadzać na rynek mięsa ani jego przetworów zawierających powyższe związki.

ZAPOBIEGANIE, KONTROLA I ZWALCZANIE NIEKTÓRYCH PRZENOŚNYCH ENCEFALOPATII
Kontrole w tym zakresie przeprowadza Inspekcja Weterynaryjna.
Rolnicy mają obowiązek powiadamiana o podejrzeniu wystąpienia choroby BSE, a także wystąpienia chorób zakaźnych. Przepisy mówią o - niezwłocznym powiadomieniu. Rolnik w razie podejrzenia wystąpienia choroby u zwierząt gospodarskich, nie musi o tym powiadamiać Inspekcji Weterynaryjnej, lecz wójta, burmistrza, władze samorządowe. Rolnicy muszą być jednak wyczuleni na zachowanie zwierząt. Bydło chore na BSE, czyli gąbczastą encefalopatię, napiera na przedmioty, utrzymuje także m.in. nisko spuszczoną głowę, Wszelkie bydło ubijane w wieku powyżej 30 miesiąca życia podlega badaniu na BSE.
Rolnik, który zauważy niepokojące sygnały czy zachowania u zwierząt zawiadomi o tym odpowiednie służby, musi pozostawić zwierzę w miejscu jego przebywania, oddzielonym od pozostałych zwierząt. Powinien też zabronić osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, albo zwłoki zwierzęce.
Nie wolno wywozić, wynosić i zbywać produktów, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba.

Jedynie Inspekcja Weterynaryjna jest uprawniona do zabrania zwierząt lub zwłoki zwierzęcych do badań i zabiegów weterynaryjnych. Powiatowy lekarz weterynarii, po otrzymaniu zawiadomienia, poleci rolnikowi sporządzenie i aktualizację spisu wszystkich zwierząt lub zwłok zwierzęcych. Ustali stan ilościowy produktów, w szczególności mięsa, mleka oraz środków żywienia zwierząt, ściółki i nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba. Przeprowadzi dochodzenie epizootyczne, w tym badanie kliniczne zwierząt. Ponadto powiatowy lekarz weterynarii, w drodze rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, może na czas określony wyznaczyć wokół gospodarstwa, w którym przebywają zwierzęta i co do którego, istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia jednego lub więcej przypadków choroby zakaźnej zwierząt, obszar, na którym przez ten czas może stosować środki przewidziane dla zwalczania danej choroby.

ZGŁASZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT
Zgodnie z wymogami wzajemnej zgodności, obowiązkiem zgłaszania przez rolnika objęte są:
• pryszczyca
• choroba pęcherzykowa świń
• choroba niebieskiego języka
• księgosusz
• pomór małych przeżuwaczy
• krwotoczna choroba zwierzyny płowej
• ospa owiec i ospa kóz
• pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
• choroba guzowata skóry bydła
• gorączka doliny Rift
• afrykański pomór świń
Posiadacz zwierzęcia ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby, jeśli zauważy następujące jej objawy kliniczne:
- każdy przypadek padnięcia wśród bydła, owiec lub kóz,
- zwiększoną liczbę poronień u bydła, świń, owiec i kóz,
- zwiększoną liczbę nagłych padnięć zwierząt,
- objawy neurologiczne u zwierząt,
- zmiany o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych u większej liczby zwierząt kopytnych.

Zgłoszenie należy skierować do lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem, bądź powiatowego lekarza weterynarii (względnie innego organu Inspekcji Weterynaryjnej) lub właściwego miejscowego organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Po zawiadomieniu o podejrzeniu wystąpienia choroby, gospodarstwo zostaje poddane urzędowemu nadzorowi przez powiatowego lekarza weterynarii do czasu stwierdzenia bądź wykluczenia choroby zakaźnej. Jednocześnie rolnik w tym okresie jest zobowiązany do następujących procedur:
1) pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i nie wprowadzania tam innych zwierząt,
2) uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwłoki zwierzęce lub żywe zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę,
3) wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia zwłok zwierzęcych, ściółki, nawozów naturalnych (w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu) i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba, jak również zbywania produktów, w szczególności mięsa i środków żywienia zwierząt,
4) udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu,
5) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w ich imieniu wyjaśnień i informacji, które mogą mieć znaczenie dla szybszej identyfikacji choroby i źródeł zakażenia, a także zapobieżenia jej dalszemu szerzeniu.

Po wizycie powiatowego lekarza weterynarii rolnik ma obowiązek zastosowania się do przekazanych mu nakazów i zakazów, zarówno przy podejrzeniu jak i stwierdzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.
Wymogi zgodności:
1. W gospodarstwie znajduje się ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich,
2. Jest ona prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem,
3. Ewidencja przechowywana jest przez utrzymującego zwierzęta przez 3 lata od daty ostatniego wpisu,
4. Przestrzegany jest zakaz podawania zwierzętom gospodarskim związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym w innym celu niż leczenie zwierząt,
5. Przestrzegany jest zakaz posiadania w gospodarstwie weterynaryjnych środków leczniczych o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym, bez zgody lekarza weterynarii,
6. Przestrzegany jest okres karencji dla podawanych weterynaryjnych środków leczniczych lub innych leków, których podawanie jest dozwolone,
7. Przestrzegany jest zakaz karmienia zwierząt gospodarskich białkami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami zawierającymi takie białka.
Na zasadzie odstępstwa od tego zakazu można stosować w żywieniu zwierząt nieprzeżuwających następujące białka pochodzenia zwierzęcego:
• mączki rybne
• fosforany dwuwapniowe i fosforany trójwapniowe
• produkty z krwi pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze
• mleko i produkty mleczne*
• jaja i produkty z jaj*
• hydrolizowane białka pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze.
* dozwolone w żywieniu przeżuwaczy
8. Rolnik utrzymujący w gospodarstwie zwierzęta przeżuwające i nieprzeżuwające, stosujący w żywieniu nieprzeżuwaczy białka pochodzenia zwierzęcego zapewnia, że na żadnym etapie procesu nie dochodzi do zanieczyszczenia pasz dla przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego.
9. W gospodarstwie stosującym polepszacze glebowe lub nawozy z udziałem mączek mięsno-kostnych rolnik zapewnia, że nie dochodzi do zanieczyszczenia pasz dla zwierząt gospodarskich tymi produktami.
10. Rolnik produkujący pasze z udziałem białek pochodzenia zwierzęcego na potrzeby własnego gospodarstwa posiada zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
11. W przypadku podejrzenia lub wystąpienia choroby TSE lub zakaźnej rolnik posiada potwierdzenie zgłoszenia tego faktu odpowiednim władzom.
12. W przypadku podejrzenia choroby u zwierzęcia rolnik działa zgodnie z wymogami dotyczącymi chorób TSE lub zakaźnych - podejrzane zwierzęta nie są przemieszczane.

BEZPIECZEŃSTWO PASZ I ŻYWNOŚCI
Aktem prawnym, który reguluje te zagadnienia, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Prawo to obowiązuje i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz będą obowiązywać od 2011 r., a kontrolę ich wypełniania będą przeprowadzali w gospodarstwach pracownicy ARiMR. Co będą sprawdzali? Przede wszystkim dokumentację oraz proces produkcji.


BEZPIECZEŃSTWO PASZ
Wymogi zgodności w tym zakresie dotyczą zarówno rolników produkujących pasze na własne potrzeby hodowlane jak również tych, którzy robią je na sprzedaż.
Wszystkich będą obowiązywać:
- rejestracja/zatwierdzenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii jako producenta pasz. Rejestracji podlegają rolnicy produkujący pasze na potrzeby własnego gospodarstwa lub na sprzedaż, o ile nie stosują do sporządzania mieszanek paszowych dodatków paszowych oraz prefiksów nabywanych z zewnątrz.
Gospodarstwa sporządzające mieszanki paszowe z udziałem kupowanych z zewnątrz dodatków paszowych i premiksów będą natomiast musiały wystąpić do powiatowego lekarza weterynarii o tzw. zatwierdzenie. Gospodarstwa, które zdecydują się na ten krok, będą musiały spełniać bardziej skomplikowane wymagania higieniczne - różnice podajemy w tabeli,
- korzystanie z pasz pochodzących wyłącznie z zakładów zarejestrowanych lub zatwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii. Obowiązek kontroli legalności źródła pochodzenia pasz spoczywa na kupującym. Podobnie jest w wypadku, gdy pasza pochodzi z darowizny lub wymiany.
- zakaz wprowadzania do obrotu oraz stosowania paszy niebezpiecznej. Do takiej zalicza się paszę zepsutą, zawierającą wysokie zawartości substancji niepożądanych (metale ciężkie, dioksyny, mikotoksyny, środki ochrony roślin) oraz substancje całkowicie zabronione lub ich składniki np. fragmenty opakowań, śmieci, czy zaprawiane ziarno.
- zakaz wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt paszy zawierającej pozostałości pestycydów przekraczających tzw. najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP). Aby zapewnić sobie minimum bezpieczeństwa w tym zakresie, należy przestrzegać podstawowych zasad dotyczących stosowania środków ochrony roślin jak np. stosowania zarejestrowanych środków ochrony roślin.
- wycofania z rynku wyprodukowanych i sprzedanych pasz, w przypadku uznania jej za niezgodną z wymogami lub takiej, wobec której istnieje podejrzenie, że nie spełnia wymogów wzajemnej zgodności.
- konieczność prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowania środków ochrony roślin i biocydów oraz stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych. Dokumentacja dotycząca stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych powinna zawierać co najmniej: nazwę gatunku, datę i miejsce zakupu oraz ilość.
- konieczność prowadzenia dokumentacji dotyczącej źródła i ilości każdej partii paszy przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości każdej partii wydawanej. Dokumentacja musi zawierać następujące dane: nazwa dostawcy, data dostawy, rodzaj paszy (np. premiks, zakupione zboże), ilość. Jeśli faktury zawierają wszystkie niezbędne informacje, można je uznać za wymaganą dokumentację. W przypadku nabywania dodatków paszowych lub premiksów, dokumentacja powinna zawierać informację dotyczącą ich wykorzystania - do jakiej paszy są przeznaczone. Gospodarstwa sprzedające pasze (np. do mieszalni) zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji, w której znajdują się informacje dotyczące: odbiorcy, ilości i daty produkcji.
- substancje niebezpieczne jak nawozy, paliwo oraz wszelkie odpady muszą być przechowywane z dala od pasz, zarówno w trakcie ich magazynowania, jak i wytwarzania,
- przechowywanie pasz oraz ich dystrybucja musi przebiegać w warunkach gwarantujących zachowanie ich wartości i przydatności żywieniowej. Pasze lecznicze muszą być przechowywane oddzielnie od pasz nie posiadających właściwości leczniczych.
- jeżeli w gospodarstwie były pobierane próbki pasz lub ich komponentów w celu określenia np. pozostałości pestycydów, skażenia mikotoksynami (przeprowadzone zarówno na zlecenie rolnika jak i w ramach kontroli urzędowych), wyniki analiz należy przechowywać przynajmniej do czasu, kiedy dana pasza może jeszcze znajdować się obrocie.

Obowiązkiem producenta jest przestrzeganie zakazu wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego, w której zostały przekroczone maksymalne limity pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych. Natomiast w przyypadku produktów roślinnych pozostałości pestycydów. Aby łatwo zidentyfikować niebezpieczne partie i móc szybko wycofać je z rynku, na gospodarstwa nałożono obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej obrotu płodami rolnymi. Zasada ta nie obowiązuje w przypadków sprzedaży bezpośrednio konsumentowi końcowemu lub w przypadku, gdy gospodarstwo kupuje żywność na własne potrzeby. Dokumentacja powinna zawierać nazwę i adres dostawcy lub odbiorcy oraz nazwę produktu, jego ilość i datę transakcji.

W sytuacji, jeżeli rolnik uzna, że żywność przez niego przywożona, wyprodukowana, przetworzona, wytworzona lub rozprowadzana nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa, musi o tym niezwłocznie powiadomić służby kontroli sanitarnej lub weterynaryjnej. Zobowiązany jest wówczas do podania informacji koniecznych do śledzenia drogi żywności i uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez producentów, przetwórców, wytwórców i służby kontrolne. Do obowiązków rolnika należeć też będzie rozpoczęcie postępowania mającego na celu wycofanie z rynku kwestionowanej żywności.

Wymogi wzajemnej zgodności mają zastosowanie tylko do produkcji pierwotnej. Obejmuje ona więc produkcję, uprawę lub hodowlę, w tym produkty pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła), dojenie i chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Świeże mięso nie jest produktem podstawowym, bo pozyskiwane jest w wyniku uboju.
Rolnicy prowadzący chów lub hodowlę zwierząt powinni prowadzić dokumentację, która dotyczy:
- rodzaju i pochodzenia paszy przeznaczonej do żywienia zwierząt,
- weterynaryjnych produktów leczniczych podawanych zwierzętom, okresy ich podawania (ewidencję leczenia zwierząt),
- wyników wszelkich analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od zwierząt lub innych próbkach pobranych do celów diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzkie,
- sprawozdań na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego.
Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, od których pozyskuje się mleko surowe i siarę:
- zwierzęta muszą być w dobrym stanie zdrowia, nie wykazującym objawów chorób, a zwłaszcza nie mogą mieć żadnej infekcji dróg rodnych z wydzielinami, zapalenia jelit z biegunką i gorączką, jak również rozpoznanego zapalenia wymienia,
- nie posiadają na wymionach żadnych ran,
- nie otrzymywały żadnych niezatwierdzonych substancji czy produktów leczniczych, ani nie były poddawane nielegalnemu leczeniu (np. hormonami, sterydami, produktami leczniczymi wykreślonymi z rejestru),
- w przypadku, gdy były poddawane leczeniu, zachowany został odpowiedni okres karencji zalecany dla danych produktów lub substancji,
- pochodzą ze stad wolnych lub urzędowo wolnych od brucelozy,
- pochodzą ze stad urzędowo wolnych od gruźlicy (bydło), lub w przypadku innych gatunków zwierząt ze stad poddawanych regularnym badaniom w ramach planu zwalczania tej choroby,
- jeżeli kozy są utrzymywane razem z krowami, muszą być kontrolowane i badane na obecność gruźlicy,
- mleko surowe pochodzące od zwierząt, które nie zostały uznane za wolne od gruźlicy i brucelozy, może być wykorzystywane po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu i po zastosowaniu wymaganych procesów technologicznych.

Wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia przy produkcji mleka:
- ściany i podłogi pomieszczeń, w których dokonuje się składowania mleka, muszą być łatwe do czyszczenia w miejscach, w których istnieje możliwość ich zanieczyszczenia. Konstrukcja podłogi powinna ułatwiać odpływ cieczy i usuwanie zanieczyszczeń,
- umiejscowienie i konstrukcja urządzeń do udoju oraz pomieszczeń, w których mleko jest składowane i schładzane, musi eliminować ryzyko zanieczyszczenia mleka,
- pomieszczenie do składowania mleka musi być zabezpieczone przed szkodnikami, odpowiednio oddzielone od pomieszczeń, w których przetrzymywane są zwierzęta, a także wyposażone w odpowiednie urządzenia do schładzania mleka, zapewniające jego temperaturę nie wyższą niż 8°C w przypadku codziennego odbioru, lub nie wyższą niż 6°C, jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie,
- powierzchnie urządzeń mających styczność z mlekiem (narzędzi, przeznaczonych do udoju, gromadzenia lub transportu mleka) muszą być łatwe do czyszczenia, a w razie konieczności do dezynfekcji. Wymaga to zastosowania materiałów gładkich, nadających się do mycia oraz nietoksycznych,
- pojemniki i zbiorniki służące do transportu mleka muszą być co najmniej raz dziennie czyszczone i dezynfekowane

Higiena podczas udoju i składowania:
- zwierzęta poddane leczeniu i do czasu zakończenia zalecanego okresu karencji muszą być znakowane, w celu uniknięcia przypadkowego przeniesienia zdajanego od nich mleka do surowca pozyskiwanego od zwierząt zdrowych,
- doju należy dokonać w sposób higieniczny, wykluczający możliwość zanieczyszczenia mleka,
- przed dojem strzyki, wymiona i przylegających do nich części należy doprowadzić do odpowiedniej czystości,
- mleko po doju należy przenieść w czyste miejsce, zaprojektowane i wyposażone w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie. Należy je niezwłocznie schłodzić, z wyjątkiem sytuacji, gdy poddawane jest przetworzeniu w ciągu dwóch godzin od udoju lub konieczne jest zastosowanie wyższej temperatury z przyczyn technologicznych.

Wymagana dokumentacja:
- decyzje powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za wolne lub urzędowo wolne od brucelozy i urzędowo wolne od gruźlicy bydła,
- księga rejestracji, paszporty bydła,
- książka leczenia zwierząt,
- rejestr zakupu i zużycia leków weterynaryjnych (część książki leczenia zwierząt)
- rejestr zakupu i zużycia mieszanek paszowych i premiksów dodatków paszowych.
W przypadku produkcji jaj do czasu ich sprzedaży należy je przechowywać tak aby były czyste, suche i wolne od obcych zapachów, a także skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)

 • roman 2011-05-18 15:25:23
  a ja kolego mam jeszcze kose po teściu tylko musze ją na sztorc postawić i do przodu.
 • lubelskie rolnik 2011-05-17 22:25:30
  To jedna wielka kpina co ta banda zaczyna wymyslac mam jeszcze dobre widły
 • rolnik 2011-02-18 12:23:00
  do puki dopłat nie wypłacą to u mnie żadnej kontroli nie będzie ,poprostu jak ktoś przyjedzie wywale na zbity ryj,najpierw dopłaty dopiero kontrol.
 • Małorolny 2011-02-18 10:17:24
  Same wymogi i ograniczenia dużo większe niż w Unii a kasa i tak mniejsza niż w pozostałej częśi Unii. Wszystko idzie ku likwidacji małych gospodarstw i towrzenie dużych - specjalistycznych.
 • HEKTAR .PL 2011-02-05 13:30:42
  Czarnobyl zjadł im rozumy tylko oni niewiedzą .inspekcji weterynaryjnej.i posły jedna klika!
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.218.88
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.