Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, za którą zostały poniesione koszty pogrzebu. Zatem, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Kasa będzie wypłacała zasiłek pogrzebowy w kwocie 5.418,28 zł, za koszt pogrzebu ubezpieczonego rolnika (domownika), emeryta lub rencisty. Gdy natomiast koszty pogrzebu pokryje np. dom pomocy społecznej, gmina, instytucja zakonna lub diecezjalna, zasiłek ten będzie przysługiwał w wysokości udokumentowanych kosztów, nie wyższej jednak niż podana wyżej kwota 5.418,28 zł.

Od 1 czerwca br. zmieniają się również kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent rolnych. Kwoty przychodu równe 30 proc., 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będą wynosić odpowiednio: 812,80 zł, 1.896,40 zł oraz 3.521,90 zł. Nie dotyczą one osób uprawnionych do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, które tracą prawo do tego świadczenia w przypadku objęcia innym ubezpieczeniem społecznym.

Źródło: KRUS