XIX Kongres International Farm Managment Associaction (IFMA) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Menedżerów Rolnictwa, zorganizowany został w Polsce. Spotkanie odbywa się w gościnnych murach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rozpoczęło się ono 21 lipca, a zakończy 26 lipca. Tematem przewodnim jest transformacja rolnictwa. Toczone dyskusje dotyczą nie tylko różnych aspektów technologii produkcji i zarządzania gospodarstwem, ale także zmieniających się relacji między sferą produkcji a rynkiem (przemysł przetwórczy, pośrednicy hurtowi) jak również odbiorcą docelowym czyli konsumentami. Analizowany jest również ewoluujący wpływ działalności rolniczej na środowisko naturalne, oraz rola nauk rolniczych w dokonujących się przemianach.

Poza obradami plenarnymi i posterowymi, zorganizowano także wizyty w przedsiębiorstwach przetwórczych, gospodarstwach i centrach badawczych. Wczoraj zwiedzano Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny w Chylicach.