W siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego odbyło się już trzecie z kolei seminarium z cyklu debat Spotkania Europejskie, których współorganizatorem jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i Centralna Biblioteka Rolnicza. Tematem seminarium było "Wpływ rolnictwa na glebę, zmiany klimatyczne i gospodarkę wodną".

Prof. dr hab. Andrzej Faber zwrócił uwagę na duży udział rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych (24,6 proc.). Nie da się uniknąć sytuacji, aby rolnictwo w ogóle nie emitowało gazów cieplarnianych, ale należy tę emisję ograniczać. Środkiem do tego celu jest optymalizacja nawożenia. Zmniejszenie stopnia emisji gazów cieplarnianych można także poprzez uprawę roślin energetycznych, które wpływają na wzrost sekwestracji węgla. Mniejszym emitentem gazów cieplarnianych jest także rolnictwo ekologiczne. Nie ma jednak naukowych argumentów przemawiających za tym, aby dodatkowo opłacać rolników zmniejszających emisję gazów.

Ograniczając emisję, wpływamy na zmniejszenie tempa wzrostu temperatury . Kolejny z prezenterów – dr Jerzy Kozyra jedyną drogę do tego celu upatruje w zmniejszaniu pobierania energii. Jednak zmiany klimatyczne mają też swoje pozytywne cechy. Umożliwiają bowiem wprowadzenie do uprawy nowych gatunków roślin i wydłużają okres wegetacji.

Dr Mariusz Matyka w swym wystąpieniu skupił się na pozytywnych dla środowiska działaniach, takich jak: ochrona bioróżnorodności, wspomaganie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zalesianie, odtwarzanie potencjału produkcji leśnej itp.

Prof. dr hab. Leszek Łabędzki ocenił, że m.in. zmiany klimatyczne wywołają wzrost zarówno odwodnień, jak i nawodnień. Dziś w Polsce nawadnia się zaledwie 0,5 proc. użytków rolnych, co przekłada się na 80 tysięcy ha. Całe rolnictwo zagospodarowuje 30 proc. opadów. Mamy tereny zarówno zagrożone suszą, jak i narażone na podtopienia. Wiele do życzenia pozostawia stan zmeliorowania użytków rolnych. W fatalnym stanie są już funkcjonujące urządzenia melioracyjne. Brakuje programów i środków na ich renowację. Jest to wyzwanie dla przyszłej WPR.

W seminarium licznie uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, administracji państwowej i samorządowej, agend funkcjonujących w obrębie ministerstwa rolnictwa, organizacji rolniczych i konsumenckich, producentów żywności i rolników praktyków, studentów, dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką wsi i rolnictwa.